22. Номинален и реален БНП. Дефлатор на БНП. Други макроикономически измерители - нетен национален продукт, национален доход, личен доход, разполагаем доход. Национално богатство.

>> Номиналнтият БНП изразява резултата от годишното производство, измерен по текущи цени - тези през отчетния период.

>> Реалният БНП измерва същия резултат, но по цени на базовата година - съпоставими цени с тези на годината, с която правим сравнението. Той се измерва като номиналният БНП се раздели на дефлатора.

>> Дефлаторът е показателят, който показва промяната в равнището на цените през текущата спрямо базовата година. По своята същност той е индекс на цените на всички стоки и услуги, включени в БНП.

>> Национален доход
Съвкупността от доходи, които формират собствениците на факторите на производството - тяхната сума.
НД = работни заплати + доходи от самонаемане + ренти + лихви + корпоративни печалби

>> Личен доход
Изчислява се като от националния доход (НД) се приспаднат създадените, но не получени от домакинствата доходи (социално-осигурителните вноски, фирмените данъци и неразпределената печалба) и се прибавят доходите от държавните и частни трансферни плащания.
ЛД = НД - вноски за социално осигуряване - данък печалба - неразпределената печалба + трансферните плащания

>> Разполагаем доход
На свой ред той се дели на две части: за текущо потребление и за спестяване.
РД = ЛД - персонални данъци

>> Национално богатство
Чистото икономическо състояние не може да се определени от БНП и това води до търсенето на по-надежден измерител. Той преодолява някои основни слабости на количествения паричен измерител БНП, но създава проблеми с измерването и отчитането на качествените характеристики на живота, поради което измерването на икономическото благосъстояние продължава да бъде предизвикателство към икономистите.