22. Видове превенция на престъпността.

Превенцията на престъпността се разглежда на три равнища: общо социално; специално и индивидуално. Това разграничаване позволява да се деференцират конкретните превантивни мерки. Превенцията на престъпносттана общо социално равнище е дейност на социалните органи на централната власт, насочени към създаване на спокойна атмосфера. Тези мерки водят до снижаване на анти обществените появи. Превенцията на престъпността на специално криминологическо равнище има за предмет на дейност разкриване на специфичните причини и условия за отделните видове престъпност. Превенцията на индивидуално равнище представлява дейност на точно определени длъжностни лица, насочена към изкореняване на криминогенни фактори. Мерките тук се предприемат от възпитателни институции, бюра за социално подпомагане и т.н.