22. Систематизация в правото.

Тя се извършва за да се усъвършенства законодателството и за да се улесни неговото прилагане.
1. Кодификация – най – добрата систематизация. Тя е законодателен процес. Кодекса по юридическа сила е закон. За него е характерна общата част, тъй като той по начало трябва да регламентира цялостно материята на съответния правен отрасъл. По структура той има обща и специална част. В едни случаи кодекса изчерпва правната регламентация на съответния отрасъл. В други случаи той обхваща основната правна регламентация на материята от съответния отрасъл. На негова основа съществуват и други подзаконови нормативни актове, които детайлизират правната регламентация.
2. Друго форма на систематизация е инкорпорация – това е механичен сбор от нормативни актове. Поради това те се наричат”Сборници”. На икорпорация подлежат и съдебните актове. За критерий се използва юридическата сила на съответния нормативен акт.При сборниците на практиката на върховните съдилища за критерий се използва структората на самия нормативен акт.