21. Защита срещу решения на търговско дружество. Защита на членството.

Съгласно Търговския закон ”Всеки член на дружеството може с иск пред окръжния съд по седалището на дружеството да защити правото на членство и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на дружеството”. Предмет на делото е нарушаване на членственото правоотношение като цяло и на отделни права от него. Нарушаването трябва да се извърши от органи на дружеството и може да е най-различно. Всеки член на дружеството може да е ищец, а ответник е дружеството. Компетентен съд е окръжния съд по седалището на дружеството.

Решенията на общото събрание на съдружниците, съответно на акционерите в отделни случаи могат да се окажат в противоречие с повелителни норми на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Искът се предявява срещу дружеството. Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствувал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.

Всеки съдружник или акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

Пороците, от които може да страда решението на ОС са различни, но решенията които се атакуват са тези, които противоречат на закона и устава (дружествения договор). Противоречие със закона означава противоречие с императивни норми.

Пороците са главно два вида, които по своя характер и процедура напомнят на унищожаемостта:
1. Решението може да е прието в нарушение на правилата по процедурата на приемане на решение – има императивни правила за свикване и провеждане на ОС. Всяко нарушение на тези процесуални правила е основание да се предяви и съответно уважи иск.
2. Решенията могат да нарушават материално правни правила (например: решение за изключване на съдружник без основание или лишаване на съдружник от дивидент, решение за увеличаване на капитала без пропорционално записване на нови акции и т.н.)

Не подлежи на отмяна отказът да се вземе решение, тъй като това е въпрос на свободна воля. Също така не могат да се атакуват неизгодни и неоправдани решения, защото съда не може да прецени дали дадено решение е неизгодно и неправилно и да замести волята на дружеството.

<< Назад към Лекции по търговско право