20. Антисоциалната насоченост на личността.

Основният фактор за анти общественото и престъпно поведение е нейната антисоциална насоченост. Престъплението е най – тежка форма на анти обществено поведение. Общото и типичното за антисоциалната насоченост за всички престъпници е наличието у тях на низши мотиви и цели. Ядрото на анти социалната насоченост на личността на престъпника са мотивите за престъпна дейност. Мотивите са вътрешните подбудителни сили насърчаващи л-ста към престъпни действия. Те не възникват изведнъж, а се формират в условията на конкретна социална среда. Вътрешните условия и социалната среда способстват за деформиране и превръщане на потребностите и интересите в мотиви за престъпна дейност. Антисоциалната насоченост на личността се детерминира от вътрешните условия на средата и се обективира в конкретно престъпление. Антисоциалната насоченост е волева дейност на човека и е причина за всеки негов престъпен акт