20. Вноски в капитала на търговското дружество.

Със своето собствено имущество всяко търговско дружество отговаря за задълженията си.

Съществуват два основни приходоизточника:
- вноските на учредителите, които се внасят при учредяване;
- стопанската дейност, в резултата на която имуществото расте или намалява.

При капиталовите търговски дружества част от имуществото се определя като капитал. Той е цифрова величина, изразена задължително в лева, която е сбор от паричната равностойност на вноските при учредяването на всеки един от съдружниците. Капиталът на търговското дружество е статистична величина и е регулиран в Търговския закон по точно определен императивен начин - минималният размер на капитала; начини на формиране и набиране; начина на съхранение; начина за увеличаване и намаляване. Спадането на капитала под необходимия минимум води до прекратяване на търговското дружество. Всички обстоятелства около капитала са публични, вписват се в Държавен вестник. Капиталът служи като гаранция за интересите на кредиторите. Имуществото на търговското дружество в момента на учредяването му съвпада с имущество капитала (но само тогава). Имуществото на търговското дружество е динамична величина, която се изменя капитал в зависимост от търговската дейност.

Видове парични вноски.
Те биват два основни вида-парични и непарични вноски.

Парични вноски – правят се по различен начин в зависимост от това дали става дума за учредяване на дружество на личността или на капитала.
1. Вноски се правят по специална банкова сметка – “набирателна сметка”, която се открива на името на учредителите на дружеството (при АД сметката се открива от СД или УС на името на дружеството), като паричните вноски се правят от учредителите или упълномощени от тях лица и на документите за вноските се посочва името на вносителя.
2. Освен това при АД (може и по аналогия при ООД) внесените пари не могат да се използват до учредяването. Единствено по единодушно решение на учредителите (или на съответния орган при АД).
3. След учредяването на дружеството вноските в набирателната сметка по право преминават върху дружеството, стават имущество на дружеството и сметката се закрива.

Непарични вноски. 
Могат да бъдат няколко вида:
1. Вещни права – собственост и ограничени вещни права. Не може право на ползване, защото то има строго личен характер и не се прехвърля.
2. Облигационни права – вземания, включително вземания срещу самото дружество.
3. Права върху нематериални блага.
4. Ценни книги.
5. Права върху комплексни обекти – търговско предприятие.

Когато се внасят вещи от волята на вносителя зависи какви права ще се внесат – собственост или право на ползване. Потребимите вещи по принцип се внасят като собственост, а непотребимите за ползване.
Могат да се внасят права, който са 1) прехвърлими; 2) имуществени 3) оценими в пари.
Непаричната вноска трябва да е описана в дружествения договор или в устава. Непаричната вноска трябва да е оценена, защото срещу нея се записват акции или дялове (пропорционално).

Ред за оценяване на парични вноски: по съдебен ред, със съдебно-охранително производство. Оценката се извършва от три вещи лица, които потвърждават пред съда по регистрация нейната стойност под страх от съдебна отговорност. Оценката се изисква единствено за капиталовите дружества. Приетата от вещите лица оценка е максимално възможната. Ако съдружниците са решили, че тя е по-малка, то всичко е наред. Ако обаче съдружниците са решили, че оценката е по-голяма от мнението на вещите лица,те могат да доплатят с парична вноска или да се откажат от участие в търговското дружество.

Апортът е прехвърлителна вноска, по силата на която правата върху непаричната вноска преминават към дружеството. Непаричната вноска става притежание на дружеството в по-късния момент на регистрацията. Непаричната вноска трябва да стане с определени изисквания за форма - за недвижимите имоти се изисква нотариален акт. В този случай недвижимите имоти стават с писмена форма с нотариална заверка на подписите. При СД и КД тези вноски се оправят със самото учредяване. При останалите дружества - ООД, АД - договорът се придружава от едностранно изявление (странично писмено съгласие на вносителя с нотариална заверка на подписите). Всички други права се прехвърлят със сключване на дружествения договор.

При правата на вземане е необходимо вносителя да представи доказателство, че е съобщил на длъжника за прехвърлянето. Вноските представляват изпълнение на задължението на всички съдружници. При всички видове търговски дружества ако вноските не бъдат изплатени в нужния срок, съдружникът дължи лихва за паричните и обезщетение за непаричните. Неизпълнението на заявена вноска е основание за изключване на търговското дружество. То е изрично предвидено за капиталовите дружества.

<< Назад към Лекции по търговско право