21. Освобождаване от наказателна отговорност. Административно наказание. Непълнолетни.

§ 1. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
I. СЪЩНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
За освобождаване от наказателна отговорност може да става въп¬рос само когато е извършено престъпление, защото то с единственият юридически факт, който поражда наказателното правоотношение меж¬ду престъпника и държавата, в рамките на което се осъществява тя.
1. Понятие за освобождаване от наказателна отговорност. Освобождаването от наказателна отговорност е осъществяване при условия и по ред, предвидени в закона, на пълен или частичен от¬каз от страна на държавата от трите й правомощия, чрез които тя се осъществява, като се заменя с друг вид правна отговорност или с възпитателни мерки. Този институт се характеризира с три основни особености.
а. Преди всичко неговата същност се свежда до отказ на държава¬та от осъществяване на наказателната отговорност. Отказ се прави чрез акт на съда или на прокурора, с който се отказва образуване на предварително производство, образуваното предварително производство се прекратява или обвиняемият не се предава на съд или не се осъжда.
- Най-същественото тук е, че държавата не упражнява и трите своите правомощия - престъпникът не се осъжда и така няма наказа¬ние, което да се изпълнява, а деецът не се третира като осъждан, също поради отсъствието на осъждане.
- В един от случаите държавата се отказва изцяло да осъществи наказателната отговорност — по чл. 61, ал. 1 НК, когато прокурорът реши да не образува предварително производство по отношение на не¬пълнолетен, извършил престъпление поради увлечение или лекомислие.
- В останалите случаи можем да приемем, че отказът е части¬чен, защото осъществяването на наказателната отговорност започва с образуване на досъдебно производство. Когато такова е образувано, налице е вече осъществяване на част от първото правомощие на дър¬жавата по реализацията на отговорността и поради това отказът е частичен.
б. Държавата обаче може да се откаже да упражни свои правом-щия само при условия и по ред, установени със закон и това е втората съществена особеност на освобождаването от наказателна отговорност. Тя произтича от обстоятелството, че държавата поначало е длъжна да упражнява своите права да осъди дееца, да изпълни наложеното наказа¬ние и да третира дееца за осъждан, а това нейно задължение също про¬изтича от закона.
- Условията, при които извършителят на едно престъпление мо¬же да бъде освоооден от наказателна отговорност, са посочените в кодекса задължителни предпоставки, без наличието на които не е въз¬можно освобождаването. Те са различни за двата вида освобождаване от наказателна отговорност.
- Редът за освобождаване от наказателна отговорност също е различен за двата вида отговорност. Държавните органи, които имат право да осъществят отказа от упражняване на трите правомощия, са посочени в НК, а особените процедури, които те трябва да спазват са уредени в НПК.
в. Накрая трябва да се има предвид, че при освобождаване от на¬казателната отговорност НК предвижда тя винаги да се заменя с дру¬га отговорност или с възпитателна мярка. Държавата не се отказва въобще от реакция срещу извършеното престъпление. Но законът от¬чита, че наказателната отговорност не винаги е най-доброто реагиране срещу престъплението и престъпника. Сега за непълно¬летните извършители наказателната отговорност се заменя с възпита¬телна мярка, а за пълнолетните - с административнонаказателна отго¬ворност.
2. Правно действие на освобождаването от наказателна отговорност
а. Преди всичко трябва да се отбележи, че освобождаването от наказателна отговорност прекратява наказателното правоотношение между престъпника и държавата, като го трансформира в други правоот-ношения. В зависимост от вида на освобождаването те могат да бъдат административнонаказателни или административни по ЗБППМН.
б. Второто действие на освобождаването се свежда до това, че актът на отказ от страна на държавата от осъществяване на нейните три правомощия има сила на присъдено нещо по отношение на престъпле¬нието, предмет на делото. Така освобождаването от наказателна отго¬ворност се превръща в процесуална пречка за възбуждане на ново наказателно преследване за същото престъпление и по отношение на съ¬щото лице. Но освобождаването от наказателна отговорност не заличава фак¬та на извършеното престъпление. Нещо повече, макар и деецът да не се третира като осъждан, той се третира като освобождаван от наказателна отговорност и това не е пречка за повторно освобождаване от на¬казателна отговорност с налагане на административно наказание (чл. 78а, ал. 2 НК).
3. Обществено значение на освобождаването от наказателна отговорност
а. На първо място възпитателното, поправително и превантивно въздействие от прилагането на този институт е съществено. Той позволява извършителят на престъплението да бъде порицан, да разбере. че е извършил нещо, което поначало се наказва и така да се формира у него убеждение или страх от осъществяване на такова поведение още веднъж. Чрез освобождаването обаче се набляга най-вече върху инди¬видуалната превенция.
б. Същевременно при освобождаване от наказателна отговорност правата на дееца се засягат в най-малката възможна степен, което е равнозначно на използване на минимум принуда за постигане целите по чл. 36, ал. 1 НК! Наред с това деецът обикновено не се откъсва от обичайната си социална среда или ако това все пак се получава (при непълнолетните), в най-малка степен се засягат възможностите му са нормално общуване с другите хора.
в. По-нататък освобождаването от наказателна отговорност става по сравнително бързи пропедури, поради което обществената реакция срещу осъщественото престъпно поведение е и по-своевременна.
г. Накрая съществен обществен интерес представлява и това, че разходите на държавата по приложението на този институт са незна¬чителни в сравнение с осъществяването на наказателната отговорност.
4. Случаи на освобождаване от наказателна отговорност. По нашето наказателно право освобождаването от наказа¬телна отговорност винаги е само безусловно. Поради това и разграниче¬нията на уредените в закона случаи се правят въз основа на други кри¬терии, а не във връзка с възможността за възобновяване на отговор¬ността.
а. В зависимост от това, с какво се заменя наказателната отговорност различаваме два вида освобождаване от нея: с налагане на адми¬нистративно наказание и с налагане на възпитателна мярка.
б. От гледна точка приложимостта на института спрямо лицата в закона са уредени също два вида освобождаване от наказателна отговорност: на непълнолетни (чл. 78 НК) и на пълнолетни лица (чл. 78а НК).

II. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ
Освобождаването от наказателна отговорност на непълнолетните е уредено в Раздел III на Глава осма от Общата част на НК, чиято единствена разпоредба препраща към тази на чл. 61 НК. Непълнолетният може да бъде освободен от наказателна отговорност, като спрямо него се приложи съответна възпитателна мярка по ЗБППМН.

III. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ С НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ
Преди всичко този вид освобождаване дава възможност да се санкционират извършителите на деяния, за които не е оправдано да се използва наказателна репресия. То предоставя големи възможнос¬ти от гледна точка на неговото поправително и възпитателно въздейст¬вие. То не струва скъпо, а поради то¬ва, че винаги се налага наказание глоба, дори носи и приходи за държа¬вата. Освобождаването от наказателна отговорност с налагане на ад¬министративно наказание се прилага и при една опростена процедура поради по-лекото третиране на дееца.
Освобождаването от наказателна отговорност с налагане на адми¬нистративно наказание е уредено в Раздел IV от Глава осма от Общата част на НК.
1. Предпоставки за приложението на чл. 78а НК
а. Първата от тях е извършителят на престъплението да е пълноле¬тен.
б. На второ място освобождаването от наказателна отговорност по чл. 78а е обвързано единствено с вида и размера на наказанието, предвидено в закона за извършеното престъпление. То е различно за умишлените и непредпазливите престъпления. Когато се касае за умишлено престъпление, за него трябва да е предвидено лишаване от свобода до три годин или друго по-леко наказание. А за непредпазли¬вите престъпления то трябва да е лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание. Така наистина се ограничава освобожда-ването от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК само до посе¬гателства, които не представляват голяма обществена опасност.
в. По-нататък условие за освобождаване от наказателна отговор¬ност е възстановяването на причинените от престъплението имуществе¬ни вреди или обезпечаването му (чл. 78а, ал. 3). Размерът на обезпечението се определя от прокурора или от съда, като следва да се обезпечават само „доказаните по основа¬ние, а не установени по размер имуществени вреди".
г. Когато са налице основанията по ал.1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност. В този случай съдът налага на дееца административно наказание обществено порицание, ако е навършил 16 години, или възпитателна мярка, ако не е навършил 16 години (чл. 78а, ал. 6 НК).
д. Накрая НК предвижда, че разпоредбата на чл. 78а ще се при¬лага само по отношение на лица, които не са осъждани или не са осво¬бождавани от наказателна отговорност. Това законово изискване ще е изпълнено и при последвала реабилитация за предходното осъждане или когато е изтекла една година от наложената възпитателна мярка, или от изпълнение на административно наказание по чл. 78а НК.
2. Приложими административни наказания
а. При този вид освобождаване от наказателна отговорност, на дееца винаги се налага административно наказание глоба от петстотин до хиляда лева. За да се избегне едно ненужно репресиране — на виновния, разпоредбата на чл. 78а, ал. 5 НК предвижда, че когато за извършеното престъпление е предвидена само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба.
б. Също така на дееца може да се наложи и административно на¬казание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предви¬дено за съответното престъпление. Според съдебната практика той не е длъжен да наложи това административно наказание дори и когато неговото налагане е задължи¬телно според уредбата на съответното престъпление.
в. Самото освобождаване от наказателна отговорност може да се осъществи както от съда, така и от прокурора, но административното наказание се налага само от районния съд.