20. Влизане в сила и действие на нормативните актове.

Влизането в сила и действие на нормативните актове означава денят от които те пораждат правни последици. (по конституция е 3 дни от обнародването, но в Европа е 20 дни). Времето от публикуването на съответния нормативен акт до влизането му в сила наричаме вокацио легис. Това е времето в което закона фактически съществува , но не поражда правни последици. От момента на влизане на закона в сила, той действува във времето, пространството и по отношение на лицата.
Действие във времето: Нормативните актове по начало действуват за бъдеще време. По изключение те имат и ретроактивно (обратно) действие. Тъй като това е изключение, то трябва да бъде посочено в самия закон. Съществуват и правила за действие на закона по отношение на невлезли в сила правни актове. Например ако новият закон предвижда по-благоприятни последици, той се прилага и по нерешени още дела( висящи дела). Също така процесуалните норми по принцип се прилагат по отношение на висящи дела, поради презумцията че създават по съвършена процедура.
Действие в пространството – Нормативните актове са предназначени да пораждат правни последици на територията на съответната страна. Освен това съдържат и извънтериториално действие, наречено екстериториално. (във въздушното пространство, в морското пространство, на територията на представителствата на чужди, в други държави (посолствата), на морските съдове).
Действие по отношение на лицата – критерият е гражданството. (ЕС – европейско гражданство). Лицата без гражданство и чуждите граждани са длъжни да спазват законодателството на страната в която пребивават. Тенденцията е те по правен статус да се изравнят с правния статес на гражданите на съответната държава. Относно частво-правните отношения. Ограниченията са главно в абластта на публичното право. В ЕС, тенденцията е да се допуска упражняването на някой от публичните права (сега например това се разбира в избора на местните органи на власт).