2. Общото учение за държавата и другите науки

1) Критерии за разграничаване на ОУД от другите науки
- предметът на науката;
- съпоставка с други сродни науки;
- ОУД - обществена и правна наука.

2) Деления на обществените науки
- общи - изучават обществото в неговата цялост (социология);
- частни - изучават отделни страни на обществото или отделни обществени явления (политология).

- философски - включват въпрсите за възникването на изучаваното явление и неговата обусловеност, търси се отношението между битие и съзнание (философия, теология);
- нефилософски - има относителен характер, може да включва философско направление, но не това е нейната съшност (ОУД, ОТП).

- каузални - изучават явления, при които е налице причинно-следствена връзка (ОУД);
- нормативни - изучават явления, които на нормативната кауза съществуващо-дължимо (НП, ГП).

- теоритични - косвено обслужват социалната практика;
- приложни - пряко обслужват социалната практика;

- фундаментални - дават най-общо теоритично обяснение;
- теоритико-обяснителни.

3) Науки, които изучават държавата
- политология - в средата на XX в. е "институционализирана" като самостоятелна наука. Според проф. Н.Неновски ОТД трябва да се развива като "самостоятелна или евентуално като основна интегрална част на формиращата се у нас политология". Така се извежда схващането, че ОУД е по-скоро политическа, отколкото правна наука.
- право - връзката между правото и държавата е органична; ОУД дава теоритична основа на редица институти в Конституционното, Административното и Международното публично право; държавата има и своите юридически измерения.

Система на правните науки
- теоретико-исторически (ОУД):
- исторически правни науки (ИБДП, ВИДП) - те изучават държавата в историческото й развитие, докато ОУД изучава държавността като ниво на проявление.
- история на българската държава и право - изследва развитието на бг държавност;
- история на политическите учения - изследва държавата като отражение в идеите, които я обясняват.

отраслови:
- Конституционно право
- Административно право;
- Финансово и Данъчно право;
- Международно публично право;
- Общо държавно право - наука, алтернатива на ОУД, но изучава общото в конституционната уредба на различните държави, сравнително-правна наука, предполага юридически подход на изучаване.

приложни - ОУД дава теории на приложните науки, които те да прилагат пряко.