1. Същност, предмет, метод и система на търговското право.

Търговското право може да се определи като правен отрасъл, чийто норми уреждат отношенията, които се пораждат в търговията.

Определение за търговско право
Система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност. Предмет на правото са винаги обществените отношения, които то регламентира.

Търговското право включва няколко подраздела:
- правна уредба на търговците;
- търговски сделки;
- въпроси от сферата на търговската несъстоятелност.

Търговското право включва също дялове от частното право, както и дялове от общественото.
Според някои автори търговското право се характеризира като частно право на търговците (защото те са основен субект в търговското правоотношение).

Системата на търговското право обхваща всички елементи на търговското право:
- нормите, касаещи правното положение на търговците;
- нормите относно отделните видове търговски сделки;
- нормите относно търговската несъстоятелност.

Методът, който се прилага в търговското право е еднотипен с гражданското право. Търговското право и гражданското право са две части на частното право и те уреждат тези отношения между лица имащи възможност сами да уредят отношенията по между си.

В областта на търговското право има повече императивни норми, отколкото в гражданското право. Цели области са уредени с императивни норми. Насочено е не само към вътрешнодържавните отношения, но и към тези с международен елемент.

<< Назад към Лекции по търговско право