1. Съвременни измерения на правозащитната функция.

Феноменът право надскача рамките на националните държави. Въздействайки по отношение на всички субекти като защитава ценностите в държавата и обществото, правото се превръща в самоценност, която се нуждае от защита. Постепенно освен съдебната система възникват редица други правозащитни организации Административни съдилища Конституционния съд Омбудсмана международно правната защита също създава две институции съда в Люксембург и съда в Страсбург. Така правата и свободите на гражданите са гарантирани в една значителна степен като след изчерпване на всички вътрешно правни механизми за защита се използват и международните възможности. Правовата държава определя точно границата в намесата в личната сфера на човека тъй като това се е превърнало в особена ценност и в обект на защита от правото. Основен принцип в правовата държава е да се прилагат точно смисъла на законите, които да са хармонизирани с Конституцията това е във функциите на Конституционния съд, които единствен може с решението си да определи един закон за противоконституционен. Във функциите на ВАС е да хармонизира подзаконовите нормативни актове с действащите закони. Така функционира една системна организация на правозащитните институции която създава сигурност и предвидимост в обществото, защитавайки и установявайки ясни правила за поведение, а така също се постига вътрешна йерархия на юридическите актове, а това създава възможност за индивида да реализира потенциала си да постига целите си при ясно определените и гарантирани правила. Критериите за правна защита са ясно дефинирани в международните договори които след ратификацията си от съответната държава стават част от действащото в страната законодателство ,но се ползват с предимство при конфликт с вътрешното законодателство, считайки че в една по-висока степен отразява всеобщите човешки ценности. Правозащитните институции са организационно структурни образувания създадени и функциониращи според правилата установени в действащото право. Специализирани в защита на правото във взаимодействат по между си като отношенията им са на координация и субординация. Имат свой персонален състав, за да се осъществяват функциите си, персоналния състав има общ правен статут. Съществуват редица изисквания за придобиване на правното качество на личностите участващи в персоналния състав на правозащитните институции. Общия характеристика е презюмирания авторитет. Уважението в обществото и държавата трябва да е високо ,за да има ефективност, която се гарантира от независимостта и мярата за справедливостта, която съответната институция прилага в процеса на реализация на определените си функции. Важна обща характеристика е ,че правозащитните институции трябва да бъдат сезирани ,за да осъществят функциите си за целта е необходимо добре информирано и съзнателно общество, което да разбира интересите и правата си ,за да може да ги защитава като изпраща сигнали до компетентния орган.