19. Пазар на земя. Особености на селскостопанското производство. Търсене и предлагане на земя. Аренда и поземлена рента. Ценообразуване на пазара на земята. Вторични ефекти от ползването на земята.

Земята е:
- природна даденост;
- ограничен ресурс;
- пространствено неподвижна;
- не се потребява еднократно;
- има различно стопанско приложение;
- доходоносен обект.

Тя е специфичен фактор на производството с различно стопанско приложение в земеделието, добивната промишленост, строителството, туризма и т.н., което определя и наличието на специфични пазарни отношения по повод собствеността и стопанисването й.

Стопанисването на в земеделието предполага различни поземлени отношения, по-масови от които са арендуването и фермерството. Аредндуването е типична форма на пазарни поземлени отношения, защото е налице обособяване на собствеността от ползването на земята. Този тип предполага класически поземлени отношения между три субекта: поземлен собственик, арендатор и наемен работник. Поземлената рента е цена на производствен фактор, чието предлагане е фиксирано и нееластично спрямо цената. Поземлените участъци имат различно местоположение и плодородие, което е основа за тяхната диференциация и различната рента. Цената на земята е капитализирана рента. Използвана за безкраен период от време земята има цена, определяна като особена дисконтирана стойност.

Доходът, получен от арендатора при използването на земята се разделя на две части - поземлена рента за собственика и трансферен доход за арендатора. От позициите на арендатора, рентата е разход, част от издръжката на производството, който се калкулира в цената на продукцията. Същевременно тя е излишък, тъй като тя отразява непроизводителния доход, реализиран от собственика на земя.

Факторите на търсенето на земя са:
- количеството и цената на извличаните от нея ресурси и продукция;
- урбанизационните процеси и развитие;
- броят на населението и неговите доходи;
- плодородието на почвата и възможността за извличане на ресурс;
- потребностите от храни и суровини.
На практика поземлените участъци се различават по плодородие и месторазположение.

Общото предлагане на земя е фиксирано от природната й даденост и ограничесност. То не е еластично спрямо рената като цена. Предлагането на земя не се влияе от рентата за разлика от търсенето.