19. Действия на учредителите до вписването в търговския регистър. Недействителност на учреденото дружество.

До вписването в търговския регистър между учредителите на търговското дружество съществуват договорни отношения по подобие на тези в едно гражданско дружество. Съгласно Търговския закон "действията на учредителите, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили". При извършването на сделките задължително се указва, че дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество.” т.е. действията/сделките/ на учредителите, извършени до момента на вписването в търговския регистър, са за сметка на самите тях, а не за дружеството.

Недействителността на учредяването/нищожност и унищожаемост/ е въпрос за недействителността на учредителния договор. Учредяването на дружеството е недействително само когато е допуснато някое от следните нарушения:
1. Липсва учредителен договор или той не е съставен в предписаната от закона форма;
2. Не са спазени изискванията при учредяване;
3. Предметът на дейност на дружеството противоречи на закона или на добрите нрави;
4. Учредителният договор или уставът не съдържа фирмата, предмета на дейност на дружеството или размера на вноските, както и капитала, когато законът го изисква;
5. Не е внесена предписаната от закона част от капитала;
6. В учредяването на дружеството са участвали по-малко от предвидения в закона брой дееспособни лица.

Учредителният договор е унищожаем, когато дружеството е вписано не от съда по седалището му; предметът на дружеството противоречи на закона; учредителният договор не съдържа фирмата, предмета на дейност на дружеството или размера на вноските, както и капитала; не е внесена предвидената от закона част от капитала.

Нищожен е договорът, когато:такъв липсва или не е съставен в предвидената от закона форма; не са спазени изискванията за учредяване на АД и КДА, установени от Търговския закон; в учредяването са участвали по-малко от предвидените в закона брой дееспособни лица. Тези нарушения /недостатъци, пороци/ са толкова съществени, че санирането им е невъзможно и учредяването на дружеството е недействително/нищожно/.

Недействителността може да бъде обявена само по съдебен ред. Необходимо е съдебно провъзгласяване. Атакуването на едно дружество се предявява от прокурор или от всяко заинтересовано лице пред окръжния съд по седалището на търговското дружество. Искът е уреден в чл.70 от ТЗ. Няма срок за предявяване на иска по чл.70. За разлика от гражданското право недействителността настъпва от момента на влизане в сила на съдебното решение занапред (тоест с обратно действие). След прекратяването започва ликвидация. Недействителността се вписва в търговския регистър.

<< Назад към Лекции по търговско право