19. Подзаконови нормативни актове.

Основните подзаконови нормативни актове са правилници наредби и инструкции.
Правилниците се издават от висшите държавни разпоредителни органи (министерствата) за да детайлизират правната регламинтация, осъществявана от съответния закон. Законодателят е длъжен да предвиди издаването на съответния закон, при сложност на регламентираната материя. Правилника регламентира повторно, но вече детайлно същата материя , която е регламентирана от закона. Така се постига пълнота в правната регламентация.
Правилника не трябва:
- да противоречи на закона.
- Да регламентира материя, не регламентирана от закона;
- Да се използва за попълване на закона;
- Да отстранява недостатъци на закона.
Наредбите – издават се от висшите изпълнителни разпоредителни органи (министерства, ведомства) за да регламентират материя, имаща ..................... характер, която не е регламентирана от закона, но е органически свързана с материята, която той регламентира. Причината за издаване на наредба по съответния закон е че закона регламентира устойчиви обществени отношения. Свързаната с тази устойчива материя, променяща се материя остава да се регламентира от предвидената наредба.
Наредбата не трябва:
- да противоречи на закона.
- Да регламентира материя, не регламентирана от закона;
- Да се използва за попълване на закона;
- Да отстранява недостатъци на закона.
Инструкциите – издават се от същите органи, за да регламентират начина на прилагане на нормите на закона. Сложността на материята обуславя необходимостта да се издаде съответната инстрекция, с цел да се предотврати различното тълкуване и прилагане на съответните правни норми.
Инструкцията не трябва:
- да противоречи на закона.
- Да регламентира материя, не регламентирана от закона;
- Да се използва за попълване на закона;
- Да отстранява недостатъци на закона.