18. Търговски дружества. Вписване на дружеството в търговския регистър.

Търговското дружество по смисъла на Търговския закон е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Търговските дружества са юридически лица.
Понятие за Търговско дружество (ТД): това е двузначен термин:
1. Договор между лица, които обединяват усилията и/или средства за осъществяване на определена търговска дейност. Преследва се определена стопанска, а не идеална цел.
2. Самата правно-организационна форма за извършване на определена търговска дейност.

Белези на търговското дружество:
- обединение на лица - корпоративен характер, имат членски състав;
- физически и/или юридически лица са членове;
- български и/или чуждестранни лица. За физическите лица се изисква дееспособност;
- доброволно обединение на лица, между които съществува общо намерение за сдружаване. Това намерение е субективно;
- целта е извършване на търговски сделки (стопанска цел);
- обединение на лица и усилия и средства, или само усилия, или само средства.

Видове търговски дружества:
а) събирателно дружество (СД);
б) командитно дружество (КД);
в) дружество с ограничена отговорност (ООД);
г) акционерно дружество (АД);
д) командитно дружество с акции (КДА).

Класификация на търговските дружества:
а) според стопанската им организация
- дружества на личност - СД и КД;
- дружества на капитала - АД и КДА;
- дружества от междинен тип - ООД;
б) според основанието за възникването им търговските дружества биват договорни и уставни;
в) според отговорността за изпълнение на поети от дружествата задължения те биват такива с неограничена отговорност на съдружниците и такива с ограничена отговорност.
г) според личния си състав търговските дружества биват еднолични и колективни.

В условия на пазарна икономика съществува и друга една колективна форма, която е предмет на самостоятелна уредба, извън Търговския закон - кооперацията.
Търговските дружества са корпоративен тип юридически лица.

Съществуват две групи правни норми, които регламентират отношенията в Търговското дружество:
1. Вътрешни отношения - между съдружниците и между всеки от тях и държавата (членствени отношения). Правните норми, които ги регулират имат предимно диспозитивен характер. Законът педоставя на свободната воля на съдружниците да определят взаимоотношенията си.
2. Външни отношения - между търговското дружество като юридическо лице и други правни субекти.

Учредяване на търговско дружество (ТД).
По принцип учредяването на търговско дружество протича в два етапа: първият - изготвяне и приемане на учредителен акт от основателите; вторият - вписване на дружеството в търговския регистър. Учредители са тези дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица, които по своя воля се обединяват под обща фирма, с общи средства за извършване на търговски сделки. При персоналните търговски дружества чуждестранните физически лица трябва да имат разрешение за постоянно пребиваване в България. При АД юридическите лица трябва да не са в открита процедура по несъстоятелност или да са обявени. Учредяват се страните по учредителния договор преди първоначалната регистрация. При АД, учредени с публична подписка, правен статут на учредители имат авторите на подписката. Те могат да не запишат акции, но са учредители.

Броят на лицата учредители трябва да е по-голям или равен на две (физически или юридически лица). Но се предвиждат изключения:
- едно лице да е учредител на търговско дружество се допуска само за ООД и АД. ЕАД могат да се създават само от държавата или общините. ЕООД могат да бъдат физически или юридически лица.
- при учредяване на АД с подписка са необходими пет или повече лица, записани акции.
- при КДА трябват поне три акционери и един неограничено отговорен.

Учредителният акт, изготвен и приет по съставния ред, поставя началото на търговското дружество. Той е дружествен договор за СД, КД и ООД и съответно устав за АД.

Дружественият договор е организационен, многостранен, облигационен, формален. Той има форма за действителност, т.е. неспазването й води до недействителност на търговското дружество. Тя не е само форма за доказване. Тя е писмена с нотариална заверка на подписите за КД, СД, КДА. За ООД е достатъчно само писмена форма, както и за уставите на АД и КДА. Съдържанието на дружествения договор е почти свободно за определяне. Минималното необходимо съдържание, което задължително трябва да бъде уговорено е фирма, седалище, начин на управление и представителство, вноските на съдружниците, начина за разпределение на печалбите и загубите и основанията за прекратяване.

Вписването става въз основа на решение на окръжния съд. Търговските дружества възникват по нормативна преценка. За да възникне търговско дружество е необходимо то да бъде вписано в търговския регистър. Според Търговския закон дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър. Вписването се иска със заявление, отправено до окръжния съд по седалището на дружеството, подписано от всички съдружници и скрепено с учредителния акт.

<< Назад към Лекции по търговско право