18. Х-ка на буржоазната държава. Конституционализъм. Принципи

1. Характеристика на буржоазната държава
Модерното общество установява една нова социална структура, която налага нови принципи срещу съществуващите дотогава:
социалното равенство срещу съсловното неравенство
свободната индивидуалност срещу груповата колективност
личната свобода срещу служебната зависимост
Тези същностни черти на новия социален ред са обявени за принципи на новото общество от Великата Френска Буржоазна Революция – свобода, равенство, братство.
Необходимо е тези принципи да бъдат запазени, за което е необходима една сила, един авторитет, който да освети новия ред, да го обяви за свещен и да го съхрани като неотменяем. Тази сила е въплътена в закона.
Същността на юридическия светоглед е в извеждането съзнанието за правото като основен и определящ регулатор на обществения живот. Така се формулира един нов принцип на буржоазното общество – господството на правото.
Господството на правото налага да се направи един нов “юридически превод” на началата на новото общество – свобода, равенство и братство. Те трябва да бъдат въплътени в правно установен ред. Те трябва да получат конкретизацията си като принципи на социалния, властовия и правовоя ред и съответен юридически израз.

2. Конституционализъм
Единството между социалния ред и властовия и правовия ред като негови проекции налага приемането на един основен закон, който да закрепи общо принципите на социалната система в трите нейни страни.
Принципите, или основните начала, са задължителни условия за съществуването и функционирането на всяка система като организирана даденост. Принципите са вътрешни рамки на системата, без които тя се разпада или се преобразува в друга. Принципите не са идеи, а са необходими условия.
В държавноорганизираното общество принципите получават юридически израз, отразяват се в правото.
Същевременно юридически закрепените принципи трябва да бъдат запазени и защитени. Трябва да се осигури тяхното постоянно и трайно действие, тяхната обща за всички задължителност. Трябва да се изключи възможността законодателят да ги отмени или промени. От друга страна, трябва да се задължи законодателят да ги спазва, да съгласува законите с тях. Ето защо, този основен закон трябва да бъде и върховен закон – закон на законите.
Изричното официално установяване на принципите на съвременното държавноорганизирано общество в социалната, властовата и правната сфери и тяхното съхранение и защита дават израз на конституционализма. Конституционализмът е състояние на съвременното държавно общество. Юридическият израз на това състояние е Конституцията. Тя е основният и върховен закон в съвременната държава.

Началото на конституционализма е поставено в Англия. За първа конституция на Европа се приема Френската конституция от 1791. тя обаче е предшествана от Декларацията за правата на човека и гражданина от 1789, която полага действителните основи на Конституцията и упражнява огромно влияние. В нея са заложени основните начала на буржоазното общество, които намират правна уредба в последващите европейски конституции.

3. Принципи
принципи на властовия ред
1) възстановяване на обществения характер на всеобщата социална власт (основава се върху теорията на Русо за народния суверенитет)
2) суверенитет
- национален
- държавен
- народен
3) разграничаване между суверен и субект на властта
4) разграничаване на легитимно от нелегитимно управление
5) право на съпротива при нелегитимно управление
6) разделение на властите

принципи на правовия ред
1) свобода (автономия, законовост)
2) братство (хуманизъм, достойнство)
3) равенство (равноправие)