17. Едноличен търговец. Регистриране на ЕТ. Фирма. Заличаване на търговския регистър.

Съществува специален правен режим за търговците физически лица.
Едноличният търговец е физическо лице. За да добие търговско качество, той трябва да отговаря на условията на чл.1 ал.2 и 3 от Търговския закон, да бъде дееспособен и да има местожителство в страната. Еднолични търговци могат да бъдат всички физически лица навършили 18 години и които не са поставени под запрещение. Лицата сключили граждански брак трябва да бъдат вписани в регистрите на населението на някое населено място на територията на България. За лицата, които не са български граждани е необходимо разрешение за постоянно пребиваване в България (то се дава от МВР по условия и ред, определени от закона за пребиваване на чужденци в Република България).

Признаци на едноличния търговец:
1. Едноличният търговец е физическо лице;
2. Едноличният търговец има местожителство в страната;
3. Лицето е дееспособно;

Пречки за регистрирането на едноличен търговец (ЕТ):
1. Лицето да не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. Да не е в съдебно решение за за обявяване в несъстоятелност;
3. Да не е осъдено за банкрут;

Видове едноличен търговец (ЕТ):
1. По занятие;
2. Поради устройството на дейността си;

Придобиване на търговско качество: 
Лицето става едноличен търговец от момента, в който започне да извършва някоя от изброените дейности в чл.1 от Търговския закон. Вписването в търговския регистър само декларира едно съществуващо качество. Лицето е длъжно да се впише в търговския регистър, в противен случай носи административно-наказателна отговорност. За вписването е необходимо писмено заявление, придружено с подпис на лицето, че отговаря на изискванията на закона. За едноличният търговец се води отделен регистър. Вписването става в окръжния съд по местоживеене.

В регистъра се вписват:
- име
- местожителство
- адрес
- ЕГН
- седалището и адреса на управление на дейността
- предмет на дейност
- фирма, под която ще се извършва дейността

Едноличният търговец (ЕТ) може да извършва всякакъв вид търговска дейност т.е. и други дейности, извън регистрираната, стига да не са забранени от закона.

Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното име, с което лицето е известно в обществото. Тя се състои от:
- задължително съдържание: името на физическото лице (лично и фамилно или лично и бащинско);
- допълнително съдържание (избира се свободно).

Фирмата не представлява отделен от търговеца правен субект, тя е част от търговското предприятие.

Фирмата на ЕТ може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Прехвърлянето трябва да се уговори между страните по сделката.
Едноличният търговец може да прехвърля цялото си предприятие. При смърт на едноличния търговец наследниците на търговското предприятие могат да запазят фирмата, но са длъжни да впишат и своите имена в търговския регистър.

Загубване на търговското качество. Това става при:
- смърт на търговеца;
- загуба на дееспособност (поставяне под запрещение);
- заличаване в търговския регистър. Не се извършва производство по ликвидация.

Заличаване: Извършва се от Окръжния съд по местоживеене. В случаите на заличаване в търговския регистър се изисква търговеца да уведоми НАП по местоседалището.

<< Назад към Лекции по търговско право