16. Юридически актове. Понятие и система.

Юридически актове са словесноформален израз на правото и на неговото реализиране.
По правило юридическите актове се изразяват в писмена езикова форма. (присъдата сега е писмена, исторически е била устна).
Те са външния материализиран израз на правото и неговото реализиране. Юридическите актове са формализирано средство за обективиране на държавната воля (закон, присъда) и на автономната воля (в писмен договор) на правните субекти. Това означава, че те са един от основните изрази на институционалната същност на правната действителност. Институционалността в случая трябва да се разбира в смисъл на начин на изразяване на съдържанието на съставките от правната дйствителност.
Съществуват 3 основни вида юридически актове:

1. нормативни – съдържат правни норми. Те имат различна юридическа сила, при което актовете с по-нисша юридическа сила, не трябва да противоречат на актовете с по –висша. За тях е характерен пирамидалният строеж.
2. тълкувателни – юридическите актове, издавани от компетентните държавни органи, опълномощени за това, с цел да се проедолеят различията в тълкуването на една и съща правна норма. При констатиране на противоречие куването на правната норма от една страна на съдилищата, ВКС и ВАС са длъжни да издадат тълкувателни актове , които са задължителни за всички. Тълкувателните юридически актове са допълнителни (= производни, вторични) източници на правото.
3. актове по реализиране на правото - издават се от компетентни държавни органи по повод на конкретен случай. Реализирането им слага край на тяхното действие.