15. Чист (абсолютен) монопол. Олигопол. Монополистична конкуренция. Антимонополно законодателство.

>> Чист/Абсолютен монопол
- една фирма производител;
- стоката няма заместители;
- съществуват бариери за навлизане на други фирми.

>>> Фирмено търсене (d) и пределен приход (MR)
Чистият монопол може да контролира цената, защото притежава 100% пазарен дял. Линията на фирменото търсене d има отрицателен наклон и съвпада с линията на отрасловото търсене D. Тук P>MR.
>>> Максимизиране на монополната печалба
Условието MC=MR при съвършената конкуренция важи и тук. Чистият монопол системно получава по-голяма печалба от нормалната - положителна икономическа, тя се постига с обем на производството, при който P>MC.
>>> Ефективността в разпределението на ресурсите
Съществува потребителски излишък; Тук производителят не използва максимално ресурсите, защото тогава не би постигнал максимална печалба. Потребителският излишък намалява, а остатъка се разпределя за производителя, не за обществото. Следователно от чист монопол благосъстоянието на обществото като цяло се влошава, а икономиката изпада в точка под производствените си възможности.
>>> Ценовата дискриминация
Чрез нея чистият монопол преразпределя целия потребителски излишък в своя полза.

>> Естествен монопол
Ситуацията, в която една фирма може да задоволи и презадоволи потребителското търсене с производство, осъществявано при минимално вложените средни разходи.

>> Олигопол
Пазарна структура, в която има малко продавачи, много купувачи и съществуват препятствия за навлизането на нови продавачи. Наблюдава се взаимозависимост от поведението на продавачите.

>>> Картел - съглашението между продавачите относно пазарната цена, действат като един и печалбата не се различава много от тази при чистия монопол. Те са забранени и най-често действат тайно.
>>> Олигопол с пречупена линия на търсенето
Ако отделен продавач увеличи цената, никой от останалите няма да го последва, а ако я намали - всички ще направят същото
>>> Ценово лидерство
Една (доминираща) фирма предлага значително количество стоки на пазара и определя цена, към която другите фирми се придържат.

>> Монополистична конкуренция
- неограничен брой продавачи и купувачи;
- няма бариери за навлизане на нови фирми;
- съществува диференциация на продукта (по количествен признак: един продукт се продава в различни грамажи; по качествен признак: един продукт с различни характеристики).

Целта на фирмата е да привлече свой собствен контингент от клиенти; така те увеличават потреблението когато цената спада.

В дългосрочен период навлизат нови фирми, предлагат нови продукти, цените спадат, линията d се измества надолу и наляво, MR се мести в същата посока, отделната фирма натоварва производствените си мощности до такъв обем, че средните разходи не са минимални. Съответно цената също не е минимална, което е неблагоприятно за потребителите.

>> Антимонополно законодателство
Стопанската история ни показва, че е невъзможно да се разрешат проблемите на несъвършената конкуренция без законодателството и другите инструменти на държавата.

>>> В САЩ
Спазването на конкурентното законодателство в САЩ се извършва от Федералната търговска комисия. За издаване на разрешение за хоризонтално сливане организациите в САЩ използват като критерий Индексът на Харфиндал-Хиршман (ИХХ), който е равен на сумата от повдигнатите на квадрат пазарни дялове на фирмите. Разрешение се дава, когато ИХХ не надхвърля 1000 пункта.

>>> В България
През 1991 г. - Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК), през 1998 г. е приет нов такъв; спазването му се следи от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
Налице са монополно (положение на предприятие, което по закон има право да извършва определен вид дейност) и господстващо (което може да попречи на конкуренцията на пазара и има над 35% пазарен дял) положение. То не е забранено, а злоупотребата с него.
Има и абсолютна забрана на нелоялната конкуренция: всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда интересите на конкурентите и отношенията им с потребителите.