15. Основни видове правни норми.

Правните норми се различни видове, взависимост от различните критерии:

І. В зависимост от съдържанието те се разделят на:
- регулативни – главното в съдържанието са субективните мерки;
- охранителни – съдържат охранителни мерки;
- дефинитивни – съдържат научни определения (легални определения);
- декларативни – съдържат прокламирани принципи (прогласяване).

ІІ. В зависимост от обхвата, правните норми са:
- общи – регламентират род обществени отношения (съдържат се в общите части на закона);
- специални – регламентират вид обществени отношения;
- изключителни – регламентират по особен начин обществените отношения и други явления, които са регламентирани вече от общите и специалните норми. Така те вече въвеждатизключение.

ІІІ. В зависимост от характера на правилото за поведение, те се подразделят на:
- императивни – те не разрешаватнт на поведение, освен посочените в тях. (характерни са право);
- диспозитивни – дават възможност на субектите сами да конкретизират правата и задълженията си (например – договор). Те са характерни за частното право.

ІV. Според начина на изразяване на правилото за поведение:
- задължаващи – изискват определено поведение – например нотариалните актове;
- забраняващи – съдържат признаците на поведение, след което следва прилагане на охранителни мерки;
- оправомоващи – съдържат съдържат специфични субективниправа, при упражняването на които друг субект субект на правото е длъжен да извърши съответните правни действия (например правото на обжалване)
- поощрителни – съдържат благоприятни правни последици, при определени условия.

V. В зависимост от взаимоотношенията в правните норми:
- препращащи – съдържат указание, коя правна норма следва да се приложи в регламентирания случай;
- бланкетни – съдържат основното правило за поведение, но от тяхната формулировка се подразбиракоя правна норма следва да се приложи.

VІ. В зависимост от това коя съставка от структурата на правото се съдържа в правната норма, различаваме:
- според макроструктурата: частно – правни и публичноправни; материални и процесуални; външни и вътрешни
- според микроструктурата: - правни норми по отраслова принадлежност – това са наказателни правни норми; граждански правни норми, финансови правни норми.

VІІ. Според източника, в който се съдържа правната норма:
- конституционни правни норми;
- законови правни норми;
- подзаконови правни норми.