14. Търговски представител. Прекратяване на търговското представителство.

Търговският представител е лице, оказващо правно съдействие на търговеца. То може да бъде изразено в три форми:
а) от името на търговеца принципал (има представителна власт) - сделката се сключва от търговския представител, а правните последици възникват направо за търговеца принципал;
б) от свое име за сметка на търговеца принципал - правните последици възникват за търговския представител, който ги прехвърля като имуществени резултати на търговеца принципал. Последният не влиза в никакви правни отношения с третите лица;
в) може само да посредничи между търговеца принципал и третите лица - търговският представител само поставя в контакт страните (търговеца принципал и третото лице) и подготвя сделката, без да участва в нея.

Фигурата на търговския представител възниква след подписването на договор, който е:
- двустранен, възмезден
- формален (т.е. с определена форма за действителност).

С договорът за търговско представителство (ДТП) се уреждат вътрешните отношения между принципала и търговския представител:
1. Търговският представител действа като представител в класическия смисъл на думата. Той може да бъде упълномощен – да бъде овластен да извършва сделки от името на принципала. В този случай договорът за търговско представителство трябва да се съпътства от пълномощно (в писмена форма), но това не се прави, а договорът и упълномощителната сделка са в един документ.
2. Като косвен представител на практика търговският представител не е представител защото действа от свое име.
3. Търговският представител може и да посредничи.

Права и задължения на страните по договора:
1. Задължения на търговския представител: да оказва на търговеца принципал дължимото съдействие при сключването на определени сделки. Необходимо е търговският представител да уведомява търговеца принципал за сключването на всяка сделка, за която е съдействал. Търговският представител трябва да се въздържа от конкуренция, той не може да представя друг търговец, който е конкурент на първия (който да извършва същата дейност). Фигурата на търговския представител съществува докато съществува самия договор, след това тя отпада. Търговският представител не поема отговорност за задължението но третите лица. Страните обаче могат да уговарят нещо друго - търговският представител отговаря за чужди задължения. Търговецът принципал дължи специално възнаграждение на търговския представител.

2. Задължения на търговеца принципал:
- да дава на търговския представител необходимата информация с оглед оказване на необходимото съдействие;
- да възстанови на търговския представител обичайните разходи, направени при изпълнение на задълженията му;
- задължение за заплащане на възнаграждение.

Това става по два начина:
а) за една сделка сключена със съдействието на представителя;
б) ако търговският представител е изключителен (за дадена територия или продукт), му се дължи заплащане, независимо дали е съдействал за конкретната сделка или не. При липса на договор се дължи обичайното възнаграждение. То зависи от района и от продуктите, за които се отнася неговото представителство. Ако не е уговорено друго, възнаграждението се изплаща ежемесечно. То се дължи за сключени, а не за изпълнени сделки.

Има два случая, когато се дължи обезщетение:
- за сключени, но неизпълнени сделки;
- за подготвени, но несключени сделки.

Прекратяване на договора за търговското представителство:
Приложими са две групи правила - ЗЗД - общи правила и чл. 47 от ТЗ - специфични правила.

Прекратяване се извършва в следните случаи:
- при срочен договор - след изтичане на срока. Подновяването става с изрична клауза;
- при безсрочен договор - всяка страна може да го прекрати с отправяне на предизвестие. Ако договорът е до 3 години, срокът на предизвестие е 1 месец. Ако договорът е за над 3 години, срокът на предизвестие е 3 месеца. Прекратяването можа да стане и без предизвестие, но тогава страната, която го прекратява, трябва да изплати всички причинени вреди от ранното прекъсване.;
- със загубване на качеството “търговец” на която и да е от двете страни. В сила са също всички условия за прекратяване по ЗЗД;
- по взаимно съгласие;
- поради невиновна възможност за неизпълнение;
- поради виновно неизпълнение от едната страна.

<< Назад към Лекции по търговско право