14. Основни видове юридически санкции.

Санкциите са особена категория правни последици, посочени в правните норми, предназначени да осигурят защитата на правните норми от нарушаване, а така и на съответните обществени отношения. Според начина, по който те обезпечават изпълнението на юридическите задължения санкциите биват – наказателни и правовъзстановителни. 1.Наказателните юрид.санкции – санкционните последици, които изпълват съдържанието на наказателните санкции, имат неблагоприятен юрид.характер/ лишаване от свобода,уволнение, глоба../.Те се налагат и когато причинената щета е възстановена. Налага се и друг вид санкция – правовъзстоновителна. За пострадалия от правонарушението те в най добрия случай могат да играят ролята на възмездие и в такъв случай да го удовлетворят. Тези санкции не могат да заличат правонарушението и за това се прилага и друга санкционна защита с друг вид санкция – правовъзстановителна. Наказателните санкции се предвиждат там където не е достатъчно предвиждането на правовъзстановителната санкция. Тези санкции се прилагат само от компетентни държавни органи по праворегламентирана процедура. Наказ.санкции са насочени спрямо прановарушителите. Те имат личен характер т.е насочени са спрямо евентуалният правонарушител. При междувременна смърт на правонарушителя те не се реализират спрямо негови наследници, включително и за тези които имат имуществен характер. При невменяемост също се изключва реализирането им. Личният характер на тази санкция се изразява в това, че те са предназначени да се реализират, изключително спрямо физически лица. В рамките на наказателният вид санкции се наблюдава движение, при което се променя размера или се преминава от един вид санкции към друг в рамките на по-общия вид. Наказателните санкции се групират в три групи - + наказателноправни – в правни норми от спец.част на НК са посочени съставите на престъплението. Престъпленията са най-тежките правонарушения и санкциите предвидени за тях са с най-голяма тежест. +административноправни – съдържат се в административноправните норми. Предназначени са да служат на борбата против административните нарушения. Съгласно чл. 13 от ЗАНН биват – общ.порицание, глоба и временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. + дисциплинарни – свързани са с конкретно трудово правоотношиние. Уреждат и права и задължения на студенти, ученици …
2. Правовъзстановителни юрид.санкции – чрез предвидените в тях последици се възстановяна причиненото правонарушение. Нямат наказателен характер. Чрез тях се получава такъв фактически резултат, като че ли по начало е било изпълнено задължението по конкретното правонарушение. При договорните отношения те са предназначени да настъпят в резултат на неизпълнение на първоначалните правни задължения и настъпват винаги само след тяхното неизпълнение. Тези санкции е възможно да се реализират доброволно, без намеса на държавата. Правовъзстановителните санкции се реализират и спрямо наследници и спрямо юридически лица. Тези санкции са посочени в санкционни правни норми и са определени по принцип абстрактно, видово, а не конкретно по размер.
Санкциите по др.критерии: 1. Степен на определеност: -+ абсолютно определени – тя е точно фиксирана в пр.норма по вид и размер.-+ относително определени – определени са с долна и горна граница. 2.според начина на предвиждането им : + алтернативно посочени – прилага се една от посочените. + кумулативно посочени – прилагат се всичките заедно. 3. Според някои автори - + преки – съдържат се в съответната пр.норма. + препращащи – само препращащи към санкцията, посочена в др.норма. 4. Пълни – предвиждат прилагането на принудителни мерки и непълни – не са свързани с прилагането на държавна принуда спрямо правонарушителя и се състоят в това, че за него не настъпват желаните пр. последици.