13. Търговски помощник.

Търговски помощник - физическо лице което чисто фактически съдейства на търговеца за извършването на търговската сделка. Търговският помощник не оказва правно съдействие. По принцип търговският помощник е лице, което е ангажирано с дейността на търговеца и по начало този ангажимент не е безвъзмезден. Най-често той е в трудово съдействие с търговеца. В Търговския закон остава уреждането на търговския помощник на ТП и ГП.

В Търговския закон има само две неща за него:
1. Задължение за въздържане от конкуренция (може само с изрично съгласие). Няма уредени специални правни последици.
2. Предполагаема представителна власт на търговския помощник (продавачът не показва документ за представителна власт). Когато търговският помощник работи на общодостъпно място за търговия, законът предоставя представителна власт за сключване на сделките, които обичайно се извършват на това място.

Задължения на търговските помощници:
1. Да подпомагат търговеца при извършване на търговията. Търговският помощник няма право да извършва сделки от името на търговеца, т.е. не представлява търговеца като търговски помощник. Най-често търговски помощници са магазинери, касиери, продавачи.
2. Ако обаче търговският помощник работи на общодостъпно място за търговия (магазин, склад, отворен за търговия) той по силата на закона се смята овластен да извършва сделките, които се извършват там. Това не е императивно правило и презумптивното упълномощаване може да се ограничи, но ограниченията не важат за третите лица.
3. Търговският помощник не може да извършва конкурентна дейност освен с изричното съгласие на търговеца.

<< Назад към Лекции по търговско право