13. Санкционна охрана на правната норма.

Пр.норми са предназначени да регулират определени общ.отношения. Юрид.санкция/ЮС/ обезпечава санкционната защита на пр. норми. В много случай ЮС, посочена в определена пр.норма , предназначена да служи пряко и изключително за защита от нарушаване на именно на тази норма, на диспозицията на тази норма, в която тя се съдържа. Такова предназначение имат санкциите, които се съдържат в много от ПН на особената част на Наказателния кодекс.Това е най-опростеният начин на отношение м/у ПН и ЮС. Санкционната защита се постига с посочване в самата ПН на санкция, която осигурява само нейната защита.Всяка ПН, като елемент на правната ни система се намира в определена връзка с другите ПН. Санкцията на ПН като елемент на тези обвързани ПН също се намира в определана обвързаност с другите ПН, елемент от които тя не е.
Особен способ за осигуряване защитата на ПН от нарушаване е формулирането на ПН, в които санкцията служи освен за защита от нарушаване на самите тях, още и за защита на другите ПН. ПН ,която служи за защита от нарушаване освен самите тях и на други ПН се нарича санкционна правна норма /СПН/. От една страна санкцията, която се съдържа в СПН е свързана със самата нея, с останалите нейни елементи и от друга страна санкцията се намира във външна взаимнообвързаност с поредица други ПН. Основното предназначение на СПН е да осигури санкционна защита на системата от други ПН. Поради съществуването на взаимообвързаността м/у редица ПН със СПН или норми много от тях получават санкционна защита. СПН биват: + от по-общ характер и + от по-малко общ характер. Тези с по-малко общ характер осигуряват санкц. защита на ограничена група ПН. В чл.79 от общата част на ЗЗД – “Ако длъжникът не изпълни точно задължението си , кредиторът има право да иска изпълниние…” Тази СПН служи за защита от нарушение освен на самата нея като СПН, но и на множество ПН от особената част на закона, които регулират различните видове договори пример – чл. 183, който визира задълженията при договора за продажба – продавача се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ, срещу цена, която купувача се задължава да му плати. Нормите от специалната част на закона са защитени и от други санкции. В чл. 79 четем още: ..кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обещетението за забавата или да иска обещетение за неизпълнение.” Следователно в СПН в чл. 79 от ЗЗД, се съдържа още една санкция – санкция за обезщетяване при забава или при неизпълнение. Тази втора санкция също служи за защита от нарушаване не само на СПН, изразена в чл. 79 от ЗЗД, елемент от структурата на която е тя. Извод: съществуват санкции, които са елемент от логическо-юридическата структура на особена категория ПН, които имат санкционен характер. Съществуват ПН, които не съдържат санкции/гражданскоправните/. Тяхната санкционна защита се осъществява от санкции, които стоят извън тяхното съдържание. Това са санкциите, съдържащи се в СПН. Тези санкции ги регулират, но не стават техен елемент.
Предназначението на санкцията е да защитава ПН от всички възможни нарушения. Това може да се осъществи със създаването на най-малко такъв брой санкции, колкото са необходими за защитата на ПН от всички възможни видове нарушения.
При извършването на много деяния може да се причини и деликтна вреда . Ето защо тези наказателно ПН, при нарушаването, на които може да бъде причинена деликтна вреда, се нуждаят от допълнителна санкция, която да предвижда възстановяване на тези вреди.
Съществуват и т.нар. дисциплинарни санкции, които са насочени към длъжностни лица, които са задължени да прилагат определени норми при наличие на нормативно предвидените условия. Процесуалните нормите не съдържат в себе си санкция. Те определят процедурата при търсене на наказателна отговорност. Те са адресирани до определен кръг длъжностни лица. От тук е и тяхната взаимна обвързаност със СПН, които визират дисциплинарните наказания. По този начин се осъществява и тяхната санкционна защита от нарушаване.
Съществуват и т.нар. поощрителни правни норми/ППН/ . Основното съдържание са предвидените в тях поощрителни мерки и условия, при наличието на които те следва да се прилагат. При тях липсва санкция, но също имат санкционна защита. Неправомерно прилагане на поощрителните норми представлява правонарушение. Тези правонарушения са визирани в дисциплинарните санкции и от някои които предвиждат имуществени санкции.