11. Производствени разходи - явни (експлицитни) и неявни (имплицитни). Структура на разходите в краткосрочен период.

1) Производствени разходи
С началото на производствената функция започва реалният технологичен разход на инвестираните в производството фактори. Успоредно с превръщането на факторите в нов продукт Р, започва и образуването на неговата брутна производствена стойност. За предприемачите тази стойност представлява техни производствени разходи за дадения обем на Р. С пресмятането на производствените разходи предприемачите установяват колко пари им струва производството на даден обем от общия продукт Р - общата сума, на която биха предложили и продали този обем на продукта без да загубят. Чрез разделянето на тази сума на броя единици на Р се получава "цената на предлагането", равна на производствените разходи на единица продукция.

На общия, средния и пределния продукт съответстват показателите общи разходи (ТC - Total Costs), средни разходи (ATC - Average Total Costs) и пределни разходи (MC - Marginal Costs).
TC= f (P)
ATC= TC/P
MC= промяна TC/ промяна P

>> Явни: разходи в парична форма на съответните пазари на факторите. Заплащайки пазарната им цена за добиването им. Тези разходи се наричат счетоводни.
>> Неявни: не са преки парични разходи в текущия период, а са израз на алтернативни цени, които се плащат за процеса на производство.

2) Структура на разходите в краткосрочен период
> Разликата между краткосрочния и дългосрочния период се изразява в това, че при първия производствените разходи се делят на променливи и постоянни, докато при втория те са само променливи.

>> Постоянни (фиксирани) разходи >> FC
Към тях спадат амортизациите на основния капитал, заплатите за наем на труд, плащанията към външни стопански субекти - всички парични разходи, които се извършват независимо дали има производство или не.

>> Променливи разходи >> VC
Паричните суми, платени за изразходваните фактори. При временно спиране на производството се преустановява и технологичният разход на променливите фактори, ето защо спират да текат и VC.

В краткосрочния период е валидна формулата: TC= FC + VC и VC= f (P).
> Предприемачите могат да управляват величината на VC чрез промяна обема на общия продукт Р, но не могат да влияят върху FC.
> Те се интересуват също така и от средните променливи и средните постоянни разходи:
- средни постоянни разходи (AFC): АFC= FC/P
- средни променливи разходи (AVC): AVC= VC/P