11. Прокурист

Понятие за прокурист
Прокорист, това е физическо лице, което търговеца е упълномощил да управлява неговото предприятие и да го представлява. Може да се нарича и търговски представител. Той извършва всичко това, което извършва и самия търговец в търговската си дейност.

Характеристика: търговският представител може да бъде само физическо лице. Той има представителна власт спрямо търговеца (принципала).
Представителна власт - тя е нормативно установена, Търговския закон казва какви сделки могат да бъдат сключени от името на търговеца.

Учредяване на прокура: юридически факт, при наличието на който за съответното лице възниква представителна власт на прокурист.

Елементи:
- упълномощаване - двустранна сделка между търговеца и прокуриста. То става в определена форма за действителност - писмена с нотариална заверка на подписите.
- вписване в търговският регистър по заявление на търговеца, към който се прибавят упълномощителното и подписа на прокуриста. Вписването става в партидата на търговеца. Представителната власт възниква от момента на вписването, след което вече могат да се сключват сделки, които пораждат правни последици. Договорът е възмезден, като възнаграждението се урежда с отделен договор.

Представителна власт на прокуриста: тя е позитивно и негативно определена в Търговския закон - какви правни действия може да извършва прокуриста и кои са му забранени (дори и да извърши такива действия, не възникват правни последици). Той може да извършва всякаква дейност, свързана с търговското занятие на търговеца.

Прокуристът няма представителна власт за действия, които нямат връзка с упражняването на търговско занятие:
1. Той не може да променя индивидуалните признаци на търговеца.
2. Не може да взима решение за заличаване от търговския регистър на принципал - едноличен търговец, тъй като това не е търговска дейност, а нейното унищожаване.
3. Не може да взима решение за започване на производство по обябяване в несъстоятелност. Трябва само да уведоми търговеца за неплатежоспособността му. Правомощията му се простират само до текущото осъществяване на търговската дейност.

Изрично записано е, че не може да извършва:
- сделки за разпореждане с недвижими имоти, освен с изричното съгласие на търговеца. В акта за упълномощаване това изрично се записва.
- прехвърляне на цялата си представителна власт. Личността на прокуриста е от твърде голямо значение и търговецът сам трябва да си го избере. Може да упълномощи определено лице за отделни действия.

Фигурата на прокуриста не може да се разширява или ограничава, освен в два случая :
1. Прокурист на клон - търговецът може да назначи прокурист само за клона, което е териториално ограничение на фигурата на прокуриста.
2. Наличие на повече от един прокурист (те могат да бъдат безброй). По принцип властта им е съвпадаща по своя обхват и може да се упражнява паралелно. Възможно е да се изисква едновременно упражняване на дейността на всички прокуристи, което също е ограничение.

Прекратяване на прокурата - прилагат се правила на ЗЗД и ТЗ:
- едностранно от всяка от двете страни (съответно оттегляне, отказ). И двете подлежат на вписване в търговския регистър;
- при смърт или поставяне под запрещение на прокуриста. Ако това се случи на търговеца, прокуриста продължава;
- ако прокурата е създадена с определен срок - след изтичане на срока (срочна прокура). Срокът се вписва в търговския регистър.

<< Назад към Лекции по търговско право