11. Определение на държавата

Традиционното определение за държавата е свързано с теорията на Р. Йелинек за конститутивните елементи на държавата. Според нея съществуването на държавата предполага едновременното наличие на няколко елемента. Като цяло те разкриват същността на явлението държава. Тези елементи възникват исторически последователно. Тяхното общо наличие води до конституиране на държавата.

Според теорията за конститутивните елементи на държавата, тя се състои от 3 елемента: население, територия и държавна власт. Правото не е посочено като самостоятелен елемент, а е вплетено, явява се част от третия елемент – държавна власт. Правният ред е неотменима съставка на държавата.

Държавата се изгражда като всяка друга социална организация от 2 съставки:
- социален субстрат;
- социални регулатори (норми).

Съставните части и на обекта не са негови свойства. Елементите на съдържанието също не са негови свойства. Затова същността на държавата не може да се определи чрез елементите на нейното съдържание. Понятието за държава не трябва да се извежда от конститутивните й елементи. Все пак съдържанието обуславя признаците на явлението.

Държавата е организирана конкретна етно-социална общност. От една страна тя е във смисловата верига племе, народ, нация, т. е. има етническо проявление. От друга страна има социална структура, социална колективност, социална достатъчност, т. е. тя не е просто етническо, а е и социално явление.

Държавата е властно-правна социална организация. Конституиращото действие на властта и правото по отношение на държавата се изразява в използването им като регулатори. Те са средствата, чрез които етно-социалната общност се създава и поддържа като организация, като държава. Властно-правният характер на държавата произтича от властовия и правовия ред, които поддържат хомеостазиса й като социална организация. Властовият ред характеризира държавата чрез отношенията на властване и отношенията между властващите. Той се проявява като централизация и децентрализация на властта.

Правовият ред характеризира държавата чрез юридически признатата свобода в поведението на индивида. Организацията предполага ред и подчиняване на реда. В съвременната държава правовият ред поддържа равна свобода и равна несвобода на всеки гражданин. Ето защо можем да определим държавата като исторически обусловена властно-правна форма на самоорганизация на отделна етно-социална общност. Тя е самата общност, разглеждана като организация. Държавата е другото име на етно-социалната организация.