10. Търговско представителство.

Представителството в областта на търговското право съществува по всички фигури, регламентирани в Търговския закон. В гражданското право представителството е извършване на правни сделки от чуждо име с предизвикване на търговски последици за другото лице. В търговското право търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка.

Основните разлики между гражданското и търговското представителство са:
1. Гражданското представителство се отнася само до правни действия, а търговското и до фактически (търговски помощник).
2. Под гражданско представителство се разбира пряко представителство, а търговското представителство може и да е косвено (търговски представител).
3. В гражданското право вътрешните отношения се уреждат с договор за поръчка, а в търговското право с трудов договор, гражданско дружество, агентски договор и т.н.
4. В гражданското право, за да се валидират действията на представител без представителна власт, те трябва да се потвърдят, в търговското право да не се отхвърлят незабавно.

В търговското право има представителство, което се нарича търговско, но с този термин се уреждат няколко различни фигури, които са специални или особени. Под търговско представителство в широкия смисъл на думат се имат предвид две групи търговски пълномощници: 1) прокурист и 2) обикновен търговски пълномощник. Понякога в тази група се включват и търговските помощници. Търговски представител в тесен смисъл е т. нар. търговски агент (търговски представител) – особена фигура, специално уредена в Търговския закон. Към тези търговски представители се доближава и фигурата на търговския посредник, макар той да не е търговски представител.

Под търговски представител се имат предвид пет правни фигури със сравнително стандартизиран обем правомощия, което 1) създава удобство за търговеца, който може да избере точно този представител, който му е нужен и 2) предимство за третите лица, които могат да разчитат с кого договарят.

Видове търговско представителство: Прокурист, търговски пълномощник, търговският помощник, търговски представител и търговски посредник.

<< Назад към Лекции по търговско право