18. Участници, субекти и страни в наказателния процес.

Процесуалното право е с/ма . 3 основни понятия

Участници - трябва да се различава по обем и по съдържание от другите понятия . Това понятие вкл. всички които се докосвата до процеса
1. в широк смисъл - участници са : Субекти , страни и др.- лица които призовават и участват в процеса / свидетели, вещи лица , преводачи, поемни лица , специалисти, технически помощници / т.е понятието участници се разглежда като сборно понятие .
2. В тесен смисъл участници са - / свидетели вещи лица, тълковници /

Субекти - това са органи и или лица , които участват в процеса ,отстояват свои или представлявани от тях права и интереси и имат права или правомощия да предвижат процеса от един стадии в друг и от една фаза в друга.
Става дума за д-вни органи/ органи за разследване , прокурор и съда / и лица - подсъдимия и неговия защитник , граждански ответник , граждански ищец, частен обвинител и техните повереници .
Свои права представлява и отстоява - подсъдимия ; граждански ищец - също ,
защитника на подсъдимия - отстоява чужди права и интереси .
повереник -
правомощия да предвижат процеса от един стадии в друг и от една фаза в друга. -- могат да предприемат п Разследването е ІІ стадии в до съдебното производство .
Прокурора - в срок трябва да се запознае с делото и да изготви обв. акт , прокурора предвижва процеса от един стадии в друг , предвижва процеса към съдебна фаза .
Съдебна фаза - първоинстанц съд е постановил присъда . прокурора не е доволен – написва протес , присъдата не може да влезе в сила и делото отива във въззивна инстанции и така до касация .
Подсъдимия не е доволен от присъдата - пише жалба той или защитника му , присъдата не може да влезе в сила и делото отива във въззивна инстанция и така до касация
Субекта на процеса упражнява поне една от основните процесуални ф-ции / или ръководно решаваща или обвинителна или защитна / .
Някои от субектите на процеса могат да се изменят като функциия / прокурора упражнява ръководна функция в досъдебното производство / , но когато делото влезе в съдебна фаза тази ръководна функция е на съда , прокурора е страна по обвинението. Органите за разследване нямат място във съдебната фаза.
В До съдебното производство съществува фигурата на пострадалия , не може да възникне фигурата на граждански ответник. В съд.производство може да въззникен фигурата на граждански ищец, граждански ответник , подсъдим . Без подсъдим няма процес .

Страни - за разлика от субектите , страните могат да упражняват само 2 функции - или обвинителна или защитна / ; За страни може да се говори само в съдебното производство .В до съдебното производство не може да се говори за страни .
Общ характер - прокурор, частен обвинител ,граждански ищец , повереник ;
защитна ф-ция - подсъдимия , граждански ответник ,защитник

Частен характер ---- частен обвинител ,граждански ищец , повереник ;
защитна ф-ция - подсъдимия , граждански ответник ,защитник

Страните във всички случай са субекти в процеса.Не всички субекти са страни в процеса . Съда не е страна , той упражнява само ръководна ф-ция . Органите за разследване не могат да бъдат страни , те упражняват ръководна и обвинителна ф-ция.
задължителни страни в процеса - съда който упражнява ръководна ф-ция, прокурора – обвинителна и подсъдимия и неговия защитник.
аксесорни страни / незадължителни страни в процеса / - могат да встъпят в процеса , да се конституират ако желаят / пострадалия може да встъпи в съд.производство като частен обвинител /
Ако не настъпи фигурата на граждански ищец , няма да възникне и фигурата на гражданския ответник , както и техните повереници .