20. Подсъдност на наказателните дела.

Що е то подсъдност ? Под подсъдност се разбира обем на власт или компетентност ., разбираме кои е органа /съда / които е оправомощен има право да разгледа и реши едно дело. НПК съдържа такива правила, те са императивни / не може всеки съд да разглежда дела които иска , ще разглежда дела които закона му позволява /

Има няколко вида подсъдност :
1.местна подсъдност / от думата място / - свързана е с мястото където е извършено престъплението ./пример - кражба в гр. Варна ,
По закона на съд.власт , страната е районирана на съдебни райони . Тези съд.райони не е задължително да съвпадат с адм. териториално деление на страната.
Кой орган определя съд. райони - по закона за съд.власт това е висшия съдебен съвет. – той районира страната на районно и окръжно ниво , а също и на апелативните съдебни райони.
В един окръжен съдебен район може да има 2 и повече районни съдилища със собствена територия . /пример - РС – Варна , РС – Девня , РС –Провадия ,/
Апелативния съдебен район / София, Пловдив , Варна , Бургас , В.Търново / вкл. няколко окръжни съдебни райони. Това са повече устройствени правила.
един - Военно апелативен съд - София ;. и само един касационен съд - София .
Структурата е изградена по силата на чл. 119 Конституцията - Б-я е три инстанционно производство .
Компетентен да разгледа едно дело е онзи съд в чиито съдебен район е извършено престъплението чл. 36 ал. 1 НПК .
Хипотези :
1. Ако престъплението е започнало в района на един съд и довършено в района на друг съд - компетентен ще бъде съда в който район е довършено престъпление.
2. Ако не може да се определи къде е извършено престъплението, компетентен е онзи съд в чиито район е завършило до съдебното производство./ предварителното разследване /
Особеност :
Ако престъплението е извършено от лице с имунитет или от лице на МС / министерски съвет / - компетентен да разгледа делото е Софийски съд.

2.родова подсъдност / предметна / - разпределя делата м/у различните нива съдилища които могат да разгледат едно наказателно дело като първа инстанция.
/Районни и окръжни съдилища - само те могат да бъдат първоинстанциини /
РС – винаги е първоинстанционен , ОС - може да бъде първо инстанционен ако закона казва това.
/пример : кражба в Варна , Варненски районен съд ще е компетентен да разгледа това дело за кражба ; убийство в Варна - компетентен е ВОС – престъпление със такава степен на опасност е компетентен окръжен съд. /
РС и по силата на броя си и по силата на ЗСВ/ закон за съдебна власт / е определен като основен съд ./ работно магаре на съдилищата / .
На ОС са подсъдни дела по престъпления по : глава 1 престъпления извършени с/у републиката ; глава 2 – убийства ; квалифицирани убийства .;
В ОС са по тежките дела , представляващи дела с по висока обществена опасност.

3.функционална подсъдност – те определят кой съд е компетентен да разгледа едно дело като въззивна или като касационна инстанция.
Ако едно дело е разгледано от даден съд като първа инстанция , кой съд може да го разгледа като въззивна инстанция.
Дела разгледани от РС като първа инстанция се разглеждат от ОС като въззивна.
Дела разгледани от ОС като първа инстанция се разглеждат от Апелативен съд като въззивна инстанция.
Ако се наложи делото да се разгледа по касационен ред – делото отива в София.


4.особена подсъдност – правилата които уреждат някои особени хипотези :
Ако престъплението е извършено от лице с имунитет или от лице на МС / министерски съвет / - компетентен да разгледа делото е Софийски съд.
Престъпления извършени с въздухоплавателно средство / без значение къде над Германия или Франция / компетентен да разгледа делото е Софийски съд.
/същото се отнася и за корабите - компетентен е да разгледа делото Варненския съд/
пример : кражба в Девня , кражба в Бургас от ниво РС , престъпление във Варна от компетентността на ОС - делата ще се разгледат от ОС Варна.