26. Пострадал.

Самостоятелно като субект пострадалия е въведен в новия НПК , сравнително нова самостоятелна фигура в наказателния процес.
Пострадалия от престъплението може да избере както какъв субект да участва в процеса./ в съдебна фаза / като частен тъжител, частен обвинител , граждански ищец /

Има се в предвид възможността на пострадалия да вземе участие в до съдебното производство.
Пострадал - онова лице което е претърпяло имуществени или не имуществени вреди в резултат на престъпното деяние.. Наследника на пострадалия / ако почине / може да се конституира в до съдебното производство.
Права на пострадалия в до съдебното производство :
1.Правото да бъде уведомен / да му бъде разяснено какви права има изобщо в наказателното производство /
“задължение на д-вните органи / органи за разследване и прокурор/ за разясняване правата на гражданите които участват в производство и възможност да участват в производството “
Пострадалия има право на защита , ако има опасност за живота му и близките му., ако това е реално , д-вните органи са длъжни да вземат мерки за защита на лица в наказателното производство./ може да бъде скрита самоличността му – това трябва да му се разясни / .
2. Да му се разясни на пострадалия че има право да обжалва постановленията / актовете / на органите на до съдебното производство /прокурор, следовател, дознател / за прекратяване или спиране на производството.
3. Пострадалия има право да се запознае с всички събрани доказателствени материали при разследването в етапа предявяване на до съдебното производство. / когато си работил 4 м. и са събрани доказ. материали ,длъжни сме да уведомим обвиняемия и защитника му , пострадалия и повереника му да им се даде достатъчно време за да се запознаят с материалите./ мое да има искане за допълнителни действия , възражение . / След тези действия отново се предявяват материалите и се дава възможност отново да се запознаят с тях .