16. Непосредственост. Устност.

За да може да се формира вътрешното убеждение на д-вните органи водещи процеса то те трябва да се поставят в най голяма близост до обстоятелствата в предмета на доказване . За това законодателя е предвидил принципа на непосредственост .- той обезпечава доближаването на разследващия орган , прокурора , съдията ............... Закона казва че разследващия орган , прокурора , съдията вземат решенията въз основа на доказателствени материали които са събрали и проверили ЛИЧНО. Само тогава се формира вътрешното убеждение .-За това им се плаща за да вършат тази процесуална работа.
Как се обезпечава това във съдебната фаза .
Непосредствеността означава че : един съдия или съдебен състав ще разглежда делото от начало до край .;1 състав започва съд. Заседание и този състав трябва да го довърши.
Съда да проведе разпитите, да изслуша пренията , експертизата – Съдията трябва да е възприел цялата информация лично .
Закона за до осигури това - запасни съдии, и съдебни заседатели .
Могат да бъдат привлечени още един съдия и още един съдебен заседател , те стоят в залата слушат наблюдава делото в залата ,но нямат право да гласуват . Ако някой от действащия състав отпадне , тогава се замества със запасния съдия , / заседател /
Изключения които се допускат от непосредствеността : може да бъде ограничена в случаите когато се налага друг орган да извърши определено действие . _ / в с.з. е възникнала необходимост да бъде разпитан свидетел ,които не се намира в същия съдебен район . Този свидетел се разпитва по делегация .Прави се до съда в чиито район е искания свидетел , този съд ще разпита свидетеля и ще изпрати протокола от разпита /
Искането което може да се отправи чрез следствена поръчка до органи на др. д-ви , които ще направят разпит на място в другата д-ва.

Устност
Закона изисква производството да протече устно , всички изявления по принцип , обяснения показания , възражения трябва да се направят устно.-
Устната форма е условие за валидност за процесуалната дейност . Без значение че изявленията , обяснения на вещи лица експертите , актове в хода на процеса се протоколират.
Устността -
Има процесуални действия в хода на които не се правят устни изявления, нито се дават обяснения , такива действия са претърсване , оглед , експертиза и изземване . Възниква въпроса след като при тези действия в до съдебното производство няма място за устно изявление , има ли приложение на принципа на устност - По скоро не . Намира ли приложение принципа на устността при тези действия - да намира , но формата е друга. Вярно е че при тези действия в до съдебното производство , тези протоколи отиват в делото , а след това в съд.зас. в етапа съд. Следствие те именно по този принцип на устноста се прочитат протоколите за претърсване, изземване от председателя на съда.
Този принцип така намира приложение .