Граждански процес 13

ОТМЯНА НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ОТ СЪЩИЯ СЪД /чл.195, ал.2 ГПК/.

XVIII. ОТМЯНА НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ОТ СЪЩИЯ СЪД /чл.195, ал.2 ГПК/.

Поради грешка, пропуск или последващо изменение на обстоятелствата могат да бъдат отменяни и изменяни от съда, който ги е постановил, определенията, които не слагат край на делото. Критерият не е обжалваемостта - има определения, които се обжалват с частна жалба, но въпреки това могат да бъдат отменени от същия съд /за спиране на производството, отказ за възобновяване на спряно дело, отказ за конституиране на подпомагаща страна, изпращане на делото по подсъдност на друг съд/.
Отмяната или изменението на определението може да се извърши както по молба на страната, така и по почин на съда.
Например по този ред съдът може сам да отменя и изменя собствените си определения по доказателствата - ако констатира, че неправилно е допуснал едно доказателство, да отмени това си определение; да отмени определението си, с което е оставил исковата молба без движение, постановил е принудително довеждане на свидетел и т.н. На практика това се случва често при промяна на състава, разглеждащ делото, при което е възможно новият състав да смята извършените от предишния състав процесуални действия за неправилни.