4. Институционно разделение на Европа

Институционната система на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ се отличава по своята оригиналност от класическата, използвана от международни организации, тъй като в нея са включени независими органи, които представляват както националните интереси на държавите членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, така и отделните общности.

Основните органи, чиито статут е уреден главно в чл. 7 от Договора за европейската общност са: Парламент (Асамблея), Съвет, Комисия, Съд и Сметна палата. Те съставляват единната институционна рамка на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – решаваща роля за развитието на правната система на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. В чл. 7 също така е предвидено и създаването на Икономически и социален комитет, а съгласно чл. 4 на Договора за сливане се създава Комитет на постоянните представители на държавите членки. В съответствие с ЕЕА бе уреден Първоинстанционен съд, а съгласно Договора за ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ бе уреден статутът на Европейската инвестиционна банка и създаден Комитет на регионите.

Парламентът до Маастрихтския договор не се считаше за напълно демократичен орган, тъй като функциите му бяха предимно консултативни и надзорни, но с Договора за ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ се въведе процедурата за съвместно приемане на решения. Макар и да не притежава класическите белези на парламент, той е представителен орган и изразява волята на народите на държавите членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Съветът на министрите е основният политически орган за вземане на решения, който се състои от представители на държавите членки, като всяка държава изпълнява председателски функции на ротационен принцип, в рамките на 6 мес. Съветът притежава окончателна власт при приемането на актовете – регламенти, директиви, решения и др. имащи юридическа сила. Разполага със законодателна власт, която разделя с Парламента.

Комисията е орган на изпълнителната власт. Членовете и се назначават за срок от 5 година, като се гласуват от ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Комисията е определена като изпълнител на Договора за ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и пазител на учредителните договори.

Европейският съд се състои от съдии и генерални адвокати, назначавани за срок от 6 години по взаимно споразумение между държавите членки. Задача на Съда е да осигури съблюдаването на закона при тълкуването и прилагането.

От 1987 г. Съдът се подпомага от Първоинстанционен съд, който се занимава предимно с административни искове на институциите, както и разногласията между Комисията на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ и фирмите, свързани с правилата на конкуренцията.

Сметната палата е създадена с договор през 1975 г., за да проверява законността и редовността на постъпленията и разходите в бюджета, както и за доброто финансово управление. Изработва годишен доклад след приключване на всяка финансова година.