27. Защитник, повереник.

Защитника и повереника са субекти на процеса . В зависимост от това кои субект ги е упълномощил или на кого са назначени да представлява интересите му - това е критерия в единия случай да говорим за защитник и повереник
Обвиняемия и подсъдимия в съд. производство - защитник
Частен обвинител, частен тъжител , граждански ищец - повереник .
Защитника и повереника може да бъде адвокат.
В тази роля може да влезе низходящ , възходящ на обвиняемия
Повереника може да упражнява и обвинителни ф-ции , ако частния тъжител си ангажира повереник - той ще упражнява правата на частния тъжител.
Защитника не винаги може да участва в процеса. Закона съдържа основания за отвеждане на защитници . : Основания за отвод - ако защитника е давал съвети на противната страна и особено когато защитата на единия противоречи на защитата на другия.
/ пример : единия обвиняем хвърля вината в/у другия обвиняем, втория прави същото . интересите са противоречиви /
Когато защитника е имал едно процесуално качество / следовател / и след това се явява по същото делото като защитник . Сам трябва да си направи отвод .
Защитника може да встъпи в процеса по 2 начина : упълномощен от подсъдимия ; веднъж поел ангажимент да защитава някой ,не може току така да се откаже от защитаване. упълномощаването е свързано с доверие към защитника. ; Защитник може и да се назначи –решение за назначаване на защитник взема ръководно решаващия субект / орган за разследване , съд / . Към министерството на правосъдието се създаде национално бюро което финансира служебната защита, а в съответния адв. колектив има списък на адв. на които се възлага защитата .
За служебна защита има място тогава , когато обвиняемия лично не упълномощава защитник по различни причини :
1. Сам ще се защитава - но закона може да изисква изрично да има защита ./ в противен случай ще се допусне нарушение - изразяващо се в ограничаване правото на защита /
Задължително участие на защита :
- лишаване от свобода повече от 10 год . ; или по тежка присъда
- когато обвиняемия е непълнолетен / 14 до 18 г/ , или страда от физически и психически недостатъци които пречат да се защитава сам .
-обвиняемия не владее български език , интересите на обвиняемите са противоречиви и единия от тях има защитник. / само по изрично изявление че не желае защитник не може да му се натрапи /
- когато прокурора - мярка за неотклонение “задържане под стража “
- когато производството е пред Върховен касационен съд
-когато производството се разглежда в отсъствието на подсъдимия / обвиняемия /
-когато обвиняемия / подсъдимия иска да има защитник , но няма средства да заплати адв. хонорар , но интересите на правосъдието налага да има защитник.
Назначения защитник е натрапване на доверие ,той се освобождава ако подсъдимия си избере адв. който да го представлява
!!!!!! Приоритет има упълномощаването .
Защитника е субект и страна на производството , има право да участва , да се запознава с доказателствения материал по делото, право на искане , бележки по делото .Той е правен консултант на обвиняемия и длъжен да съгласува линията на защита с обвиняемия
Ако се създаде конфликтна ситуация м/у защитник и подсъдим , той е длъжен да действа с уважение към д-вните субекти в процеса / прокурори, съдии / , да упражни професията си съобразно закона . / подсъдимия - вземи куфара с парите и ми оправи делото със следователя ,съдията - конфликта / .
Защитника е длъжен да изтъква онези факти които са от полза на обвиняемия , смекчават отговорността му , биха намалили наказанието му . Защитника няма право да изтъква факти в полза на обвинението.
Може ли защитника да обжалва актове на компетентните органи? - Да няма ограничения в този смисъл.