19. Съдът - главен субект на наказателния процес. Състав на съда.

Съда упражнява ръководно решаваща ф-ция в процеса в съдебната му фаза преди всичко. Съд. производство заема централно място в процеса.

Мярка за неотклонение “ задържане под стража”, “домашен арест “ - тези въпроси се решават от съда по искане на прокурора и в тези случай съда има ръководно решаваща ф-ция.
Освидетелстване на едно лице - когато липса съгласие , въпроса се отнася до съда и съда дава разрешение .
Прокурора каквото и да прави в до съдебното производство , той не може да реши най важните въпроси .
Съда е главен субект на нак. процес –защото само той може да се произнесе за вината, отговорността и наказанието което ще се наложи .

Състав на съда :
Делата се разглеждат еднолично от съдия когато делото е за престъпление лишаване от свобода до 5
Разглеждане на делата от състав - ще има и съдебни заседатели , или пък че състава на съда ще бъде само от съдии. т.е когато делото за престъпление лишаване от свобода от 5 до 15 г. състава е от съдия и двама съдии .
за повече от 15 г. – разширен състав на съда 2 съдии и 3 съдебни заседатели
Това е само за първоинстанционното разглеждане на наказателни дела .
РС и ОС са съдилища които могат да разгледат нак.дела като първа инстанция .
Когато делата се разглеждат от въззивен или от касационен съд , състава е само от 3 съдии.
Значение на тези правила е огромно , неспазването им означава че състава на съда е незаконен , което е основание за отмяна на присъдата произнесена от такъв състав.
/ дори и присъдата да е абсолютно точна /
Състава на съда които разглежда престъпления от непълнолетни е съдия и 2 съдебни заседатели / колегиален /.
Закона изисква съдията и членовете на състава на съда да са безпристрастни , да са непредубедени , тогава ще е законен състава на съда .
Ако съдията или член то състава на съда е заинтересован от изхода на делото сме изправени пред незаконен състав

Основания за отвод:
.Всички основания за отвод може да се групират на частите :
1група – тогава когато закона презюмира че съдия , или съдебен заседател е предубеден тъй като се е занимавал по някой въпроси по същото дело.
/пример : съдията разгледал е делото , присъда , протестира се или се обжалвала присъдата, ако въззивния съд отмени присъдата и връща делото на друг състав , този съдия които е решил веднъж делото не може да разгледа повторно делото , тъй като вече е формирано вътрешното убеждение че подсъдимия е виновен и извършил престъпление . Не може да се очаква че този съдия няма да предубеденост.

2 група Участие на член от състава на съда в друго процесуално качество по същото дело.

/пример : до днес е бил прокурор и е упражнявал надзор за законност, давал е указания на разследващите органи да извършват действия , изготвя обв. акт и го внася в компетентния съд ; Но в това време прокурора става съдия , отива в съда и му дават пак това дело - НЕМОЖЕ , той е с формирано вътрешно убеждение по това дело /
Ако има близки отношения / родствени ,семейни / м/у съдията и някой участник в производството./ защитник- съпругата , а съпруга – съдия / .

3 група - Когато по други причини се счита че съдия или член от състава на съда е предубеден и заинтересован от изхода на делото.
/пример – изразява становище по делото ,като гражданин / той е съдия/ но дава мнение в статия , медии - публично обявява своята предубеденост . Какво трябва да стане : Съдията /съд. заседател / трябва да си направи самоотвод . Ако той не направи това - може да се иска отвеждането му от страните в процеса.
Въпроса за отвода и искането на отвода се решава от състава на съда в тайно заседание.
Акта на незаконен състав е атакуем .