22. Разследващи органи.

Тези органи са субекти на процеса .Техните правомощия са свързани главно с осъществяване на до съдебното разследване . За разлика от прокурора ,които участва както в до съдебното производство – като ръководно решаващ субект , а в съдебна фаза като - страна по обвинението , разследващите органи са субекти характерни само за до съдебната фаза на процеса .
Разследващите органи в нито един момент не могат да бъдат страна в процеса. Разследващите органи са от категорията на необходимите субекти в до съдебната фаза на процеса. Разследващите органи съчетават 2 ф.ции едновременно : ръководна и обвинителна .Разследващите органи са онези ,които фактически осъществяват дейността по разследване у нас.
Кои са разследващите органи: следователи и дознатели .
Следователите са към национална следствена служба или към военно окръжните прокуратури . Следователите се назначават от Висшия съдебен съвет ,както съдии и прокурори;
Дознателите са служители от министерството на вътрешните работи МВР назначават се от министъра на вътр. работи , или са служители на министерството на отбраната., когато са военни., назначават се от министъра на отбраната.
Кандидати трябва да имат завършено висше юридическо образование и стаж.
Органите за разследване като субекти в процеса осъществяват чисто процесуална дейност .Органите за разследване са длъжни да предприемат незабавно всички необходими действия във връзка с разследването и носят отговорност за тяхното своевременно и законно съобразно качествено провеждане т.е тази дейност е многообразна и включва извършване на предвидените в НПК действия като : оглед, разпит, назначаване на експертизи , претърсване, изземване , следствен експеримент , разпознаване на лица и предмети. т.е използване на пълната гама способи за доказване , както и др. процесуални действия.
Органите за разследване действат на териториален принцип . Разследването се извършва от онзи орган за разследване ,където е района на съда компетентен да разгледа делото.
Органа за разследване може да извърши действия и извън района където му е седалището.
/ Ако се наложи разпит на човек от Смолян , органа за разследване ще отиде до Смолян и ще проведе разпита/
Органите за разследване действат под ръководството на прокурора . Прокурора е длъжен да упражнява постоянен надзор над органите за разследване. По действащия НПК , когато дойде момента определено лице да бъде привлечен като обвиняем , органите за разследване са длъжни да уведомят прокурора по повод привличане на обвиняем.
Когато разследващия орган прецени че е извършил всички действия , предяви материалите на обвиняемия и защитника му , на пострадалия и повереника му . / ако имат да направят бележки, запитвания/ Органа на разследване прави мотивирано заключение и изразява своето мнение по случая и становище за съдбата на наказателното производство и е длъжен незабавно да изпрати делото на прокурора.