23. Частен тъжител.

Наказателните дела се делят на 2 групи : Наказателни дела от общ и частен характер-.
По отношение на делата от частен характер - особената част на НК / Наказателен кодекс / в особени разпоредби се указва че даден вид престъпление се разследва и разглежда по реда на частното обвинение, за разлика от публичното обвинение , което повдига и подържа прокурора по дела от общ характер .
Лека телесна повреда чл. 131 НК , обида , някой средни телесни повреди причинени от низходящ на възходящ / сина набил баща си / - дела от частен характер
Законодателя дава възможност на пострадалия дали да потърси отговорност или не . Пострадалия трябва да подаде - частна тъжба.По дела от частен характер пострадалия трябва да изрази явно воля за търсене на отговорност от дееца .
Пострадалия които подава тази частна тъжба се нарича - частен тъжител.
Под тази категория дела по принцип не се провежда до съдебно производство. Процеса има само съдебна фаза , частния тъжител е главния обвинител по тази категория дела. Частната тъжба играе роля на обвинение. За да придобие качеството частен тъжител , пострадалия трябва да изготви тъжбата си в съответствие с изискванията на закона. Тъжбата трябва да има съответни реквизита за да сезира съда.
Реквизити : да е видно от кого е / име , адрес : ; до кой съд ; да има обстоятелствена част – опис на престъпното събитие което се е случило ,но закона не изисква деянието да се квалифицира , изисква се да има петитум - изрично искане да се започне наказателно производство от частен характер от комепетентния съд ; дата и подпис на лицето . /
Частната тъжба може да се изготви и внесе в компетентния съд ако не е изтекъл 6 м. срок от узнаването .
Права на частния тъжител : - той е единствения обвинител ,; повереник / адвокат / когато защитава интересите на частен тъжител. Частния тъжител има статут на субект в процеса защото има обвинителна ф-ция ., страна в процеса защото е главен обвинител ;
Частната тъжба се прави в толкова екземпляра колкото са тъжителите + екземпляр за съда + за подсъдимия .
Частния тъжител има право да се конституира и като граждански ищец в процеса . Може да подаде и искова молба. Става дума за гражданин които сезира съда , до колкото желае това, закона позволява на частния тъжител да оттегли тъжбата си .
При оттегляне на тъжбата - се прекратява наказателното производство. Приема се че оттеглянето на тъжбата може да стане по два начина : - изрично / явява се в съда и заявява че не желае да се продължи производството / ; - мълчаливо оттегляне - / не се явява в съд.заседание и не изпраща повереника си / ; - Частния тъжител може да се споразумее с подсъдимия и това води до прекратяване на производството.
Хипотеза : Делото приключва с осъдителна присада / лишаване от свобода / , Частния тъжител може да направи искане до съда , наказанието с влязла в сила присъда да не бъде изтърпяно от осъдения. По това искане съда провежда заседание и се произнася т.е частния тъжител се явява като д-вен глава/ помилва подсъдимия / .
Ако го сравним с прокурора и частния тъжител.
Прокурора сам е изготвил обвинителния акт , с неговата вътрешна убеденост , тезата му се разбива . Виждайки че нещата отиват на провал , заявява пред съда че не поддържа обвинителния си акт . Съда оставя това заявление с мълчание, тъй като съда е длъжен да си свърши работа. Прокурора е длъжен да се яви в съда.
Ако частния тъжител си оттегли частната тъжба - съда прекратява делото.Частния тъжител може да не се яви в съда .
Повечето права са в ръцете и възможностите на частния тъжител.