7. Административно-териториално деление и местни органи.

Административно-териториалното деление е уредено в КРБ, ЗМСМА, ЗАТУРБ. България се състои от административно-териториални единици, общини и области. В общините има кметства, райони и населени места. Органи на изпълнителната власт в общината са кмета и общинската администрация. Органи на изпълнителната власт в областта са областните управители и областната администрация. На ниво община и на ниво област съществуват звена на централните държавни органи (структури на МВР, МО и други).