6. Централни органи на изпълнителната власт.

Централните органи са уредени в Конституцията (Министерски съвет и министрите) и в Закона за администрацията (Министерски съвет, Министър-председател, заместник-министър-председатели, министрите, заместник-министрите и ръководителите на други централни ведомства, това са държавните агенции и държавните комисии).
Министерски съвет е висш изпълнителен централен орган, който ръководи изпълнителната власт. Уредбата се съдържа в КРБ, ЗА, Правилника за устройството и организацията на Министерски съвет. В КРБ са уредени неговия състав, правомощия, начин на съставяне и актове, които приема.
МС се състои от Министър-председател, заместник-министър-председатели и министри. Министър-председателят е самостоятелен орган на изпълнителната власт, който има самостоятелни правомощия. МС издава определени актове - постановления, правилници, наредби, инструкции, разпореждания и решения. Заместник-министър-председателите могат да ръководят и конкретни министерства. Те заместват министър-председателя при негово отсъствие, след писмена негова заповед. Министрите са еднолични ръководители и провеждат държавната политика в съответните области. Държавният орган се нарича министър, министерството е администрация към министъра, за да го подпомага в неговата дейност. Министрите са еднолични органи със специална компетентност. Те издават заповеди, правилници, наредби и инструкции. Към министъра е създаден т.нар. политически кабинет. Той има определен състав. Това са началника на кабинета, заместник-министрите и други. Министърът определя кога и в какви дейности могат да го заместват неговите заместници.
Съществуват и централни органи, които нямат ранг на министерство. Това са агенциите и комисиите. Техните ръководители се назначават от Министър-председателя. Тук трябва да бъде изяснено понятието ведомство. Ведомствата са два вида – със и без ранг на министерства. Ведомството е система от еднородни или сродни звена, които образуват система от подчинени на единно ръководство структури. Дейността е за цялата държава. Тяхната дейност е правно уредена, те най-често са на бюджетна издръжка.