5. Органи на изпълнителната власт – понятие и видове.

Орган на изпълнителната власт е един от видовете държавни органи. Това е лице или група от лица, които осъществяват правно уредена дейност по осъществяване на част от функциите на държавата от нейно име и за нейна сметка. Това определение е свързано с чл. 1 от КРБ, съгласно който властта се осъществява от народа, непосредствено или чрез органите избрани от него. Държавните органи прилагат правила, които са специфични само за тях и се различават от тези на организациите на гражданите. Най-важната тяхна особеност е, че те прилагат средства и способи, чрез които упражняват държавната власт и могат да използват принуда, за да наложат изпълнение на техните властнически разпореждания.

Един от видовете държавни органи са органите на изпълнителната власт. Те основно са създадени, за да осъществяват изпълнителна дейност. Тя има подзаконов характер. Те имат административна правосубектност. При тях административната правосубектност представлява компетентност. В България, съобразно българската правна традиция, държавните органи имат компетентност, която се състои от правомощия. Държавните органи нямат права и задължения, те имат компетентност, която се състои от правомощия.

Органите на държавно управление, освен това имат административна правосубектност, която не се покрива и не е свързана с участието в гражданския оборот. Това означава, че за да упражняват своята компетентност или правомощия, държавните изпълнителни органи нямат нужда от юридическа персонификация, т.е. те могат да притежават, а могат и да не притежават качеството юридическо лице. Качеството юридическо лице е необходимо на един държавен орган за участие в граждански или трудови правоотношения. За упражняването на компетентност е необходима съответната административна правосубектност. С приемането на Закона за администрацията беше поставена граница между административния орган и администрацията или административния апарат. Съобразно Закона за администрацията, администрацията е структура към изпълнителния орган и тя го подпомага в осъществяване на неговите правомощия.

Съществуват различни видове административни органи.
Според териториалната компетентност, те биват централни и териториални. В Закона за администрацията (обн. 25.03.2014 г) пише следното:
Чл. 19. (1) Органите на изпълнителната власт са централни и териториални.
(2) Централни органи на изпълнителната власт са:
1. Министерският съвет;
2. министър-председателят;
3. заместник министър-председателите;
4. министрите.
(3) Териториални органи на изпълнителната власт са:
1. областните управители;
2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) кметовете на общини, на райони и на кметства и кметските наместници.

Според начина на вземане на решения, те са еднолични и колегиални. Едноличните органи упражняват своята компетентност най-вече чрез заповеди. По българското право заповедта е акт на едноличен орган. Колективните органи приемат решения при определена процедура. Това е процедура, която изисква първо изработване на проект на решение, след това наличие на кворум, внасяне на проекта за решение, разисквания по проекта за решение, гласуване с постигане на определено мнозинство и след това обявяване на решението.

Според вида управление органите биват: с обща и специална компетентност. С обща компетентност са тези, които разглеждат всички въпроси – здравеопазване, култура промишленост. Такива са Министерски съвет, кмет и областен управител. Органите със специална компетентност са два вида – отраслови и функционални. Отраслови са тези, които упражняват правомощия в определена част на държавното управление – култура, образование и т.н. Функционалните органи са тези, които осъществяват държавното управление в определена сфера – например Министерство на финансите.

Съгласно Закона за администрацията съществуват 2 нива – централно и местно. Вътрешната организация е от дирекции, отдели и сектори. При определени случаи може да има главни дирекции. В държавните органи има обща и специализирана администрация. Специализираната администрация осъществява съответната дейност, общата е за всички ведомства.