4. Административноправен статут на физическите лица и организациите

Не всички субекти на правото са и субекти на административното право. Субектите на административното право са тези, които административните закони посочват. Те могат да бъдат обособени в 3 групи: гражданите, организациите на гражданите и държавните органи. За да има едно лице качеството субект на административното право, то трябва да притежава т.нар. административна правосубектност.
Административната правосубектност има две проявления. Това е административна правоспособност и административна дееспособност. Административната правоспособност означава лицето да бъде носител на права и задължения в областта на административното право. Административната дееспособност означава възможност на физическите лица, със свои волеизявления да предизвикват промени в държавното управление.
Административният статут на гражданите представлява система от права и задължения, които са регулирани от административното право и се отнасят до лица намиращи се на територията на Република България и при определени случаи и в чужбина. Административноправният статут обхваща няколко детайла. Това са гражданството, адресът, имената на българските граждани, гражданската регистрация, регистрите за населението. Отношенията се уреждат от Закона за българското гражданство и Закона за гражданската регистрация. Тук има няколко важни пункта. Първо – как се придобива и как се загубва българско гражданство. Второ – кога е налице загубване на българско гражданство и при какви условия е санкционна процедура. Трето – какво представляват постоянният и настоящият адрес и какво значение имат те. Четвърто – как се формират имената на българските граждани, какви са процедурите по промяната на името.
Българското право установява правила и по отношение на чужденците. Чужденци са лицата, които нямат българско гражданство и се намират на територията на България, като живеещи постоянно, пребиваващи временно или преминаващи. Държавните органи, които имат отношение към тях са Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи и Министерство на труда и социалната политика. Отскоро в МВР беше създадена т.нар. Дирекция „Миграция”. За влизане в България са необходими задграничен паспорт и виза – входна или транзитна. За гражданите на Европейския съюз и Конфедерация Швейцария са предоставени права много близки до статута на българските граждани. За чужденците съществуват правила за пребиваване и пътуване на територията на Република България. За тях има и ограничения при постъпването на работа. Някои категории чужденци се ползват с особен статут по силата на споразумения, в които участва Република България. Това са дипломати и представители на международни организации. Те имат особен статут.
Друг субект на административното право това са организациите. Организациите са израз на конституционното право на сдружаване. Те имат за цел задоволяване на различни интереси на гражданите и са основно две големи групи – със стопанска цел и с нестопанска цел. Тези, които са със стопанска цел служат за формиране на печалба. Организациите с нестопанска цел служат за задоволяване на духовни интелектуални и други интереси на своите членове и симпатизанти. Те имат няколко особености: доброволни са, сами формират органите си за управление и водят свой собствен вътрешен живот, независим от държавата. Поради някои особености за някои видове организации са установени специални изисквания. Специални изисквания са установени например за политическите партии. Това е така, тъй като те представляват трансмисията, чрез която гражданите участват в управлението на страната. Особени правила се създават и за религиозните общности и църквите. Това е така, тъй като те формират определен тип вяра и светоглед. Особени правила се създават за профсъюзните организации. Това са организации свързани с правата на гражданите при полагането на труд.