46: Изпълнение на административни актове и съдебните решения.

Изпълнението е втория задължителен етап при административните актове. Контролът е евентуален, а издаването и изпълнението са задължителни етапи. Изпълнението всъщност е целта на издаването на административния акт или на съдебното решение. С изпълнението приключват правоотношенията между гражданина и администрацията, а при съдебните решения между гражданина и съда. На изпълнение подлежат само изискуемите задължения, т.е. такива, които произтичат от правомерни съдебни или административни актове. Нормативната уредба се съдържа в дял 5 на АПК. Там са установени и т.нар. изпълнителни основания. Това са индивидуални или общи административни актове, решения на съдилищата и споразумения, сключени пред административните органи или пред съдилищата. В закона са установени органи по изпълнението. Срещу граждани и организации – това е съответния административен орган. Изпълнението срещу административните органи се осъществява от съдебни изпълнители в съответния съдебен район. При необходимост, може да се иска съдействие от полицията или други държавни органи. Органът е длъжен да извърши изпълнението по начина, посочен в изпълнителното основание. Съществува задължение за съразмерност при изпълнението. Страните в изпълнителното производство са взискател и длъжник. Освен тях в това производство могат да встъпят прокурор, омбудсман или друг компетентен държавен орган. Изпълнението започва по инициатива на органа, издал акта или по инициатива на прокурор, омбудсман, горестоящ орган или заинтересован гражданин. Принципно положение е, че трябва да се започне с покана за доброволно изпълнение. Ако не се стигне до доброволно изпълнение, то тогава се преминава към принудително изпълнение. Изпълнение е възможно срещу граждани, организации или срещу административни органи. АПК е предвидил възможност за защита срещу действията по изпълнението. Това става по исков ред чрез отрицателен установителен иск, въз основа на факти, настъпили след издаване на изпълнителното основание. Освен това действията или бездействията на органите по изпълнението подлежат на обжалване. Когато бъде отменено обжалваното постановление, съдът задължава съответния орган да възстанови положението, съществувало преди извършването на действия по изпълнението. Предвидени са процедури по възстановяване и обезщетяване.