45: Отмяна на влезли в сила съдебни актове.

Отмяната на влезли в сила съдебни решения и определения представлява извънреден способ, извънредно извънинстанционно производство пред съд, което е извън нормалното съдебно обжалване. С първата и касационната съдебна инстанция се изчерпват редовните способи за съдебен контрол върху административните актове. Този извънреден способ отмяната има за цел да гарантира законосъобразността и правната сигурност, ако е допуснат някакъв дефект или е променена фактическата обстановка, въз основа на която са постановени предишните съдебни решения.
Освен за отмяна, може да се говори и за възобновяване. Първо защото възобновяването вече е термин на АПК при производството пред административен орган и второто защото всъщност сме изправени пред последващо ново съдебно производство, т.е. възобновяване на съдебните процедури. Отмяна може да се иска само по отношение на влезли в сила съдебни актове. Това са тези, които не подлежат на обжалване или пък не е подадена жалба или обжалването е прекратено или пък е подадена жалба в срок, но жалбата не е уважена. Това производство е недопустимо за нормативни актове. Отмяна могат да искат главния прокурор или неговия заместник при върховната административна прокуратура. Отмяна могат да искат лица, които не са били страни по делото, но чиито интереси са засегнати по някакъв начин. Отмяната като извънинстанционно извънредно производство е допустима при изчерпателно изброени основния, които са предвидени в закона – чл. 239 от АПК. В чл. 240 от АПК са установени сроковете за подаване на искането. Особено е важно да се подчертае, че тук поради извънредния характер на производството, не говорим за молба, жалба или протест. Тук говорим за искане, което е акт за упражняване на контрол по извънреден ред. Искането се разглежда от тричленен състав или от петчленен състав или от седемчленен състав на ВАС. Тричленен е съставът, когато става дума за акт, постановен от първоинстанционен административен съд. Петчленен е съставът, когато актът е постановен от тричленен състав на ВАС. Седемчленен е съставът, когато актът е постановен от петчленен състав. Разглеждането става в открито съдебно заседание. ВАС отхвърля искането или отменя решението изцяло или отчасти. Той връща делото за ново разглеждане в съответния съд и посочва откъде да започне новото разглеждане.
В този въпрос да се обърне внимание на:
- извънреден характер на производството;
- процесуалните инструменти- искане;
- съществуването на и видовете отменителни основания.

46: Изпълнение на административни актове и съдебните решения.