44. Касационно производство

Касационното производство е редовен способ за контрол в рамките на съдебната власт. По административни дела, то представлява второинстанционно редовно съдебно производство. Всички решения, освен изрично изключените, могат да бъдат обжалвани по касационен ред пред касационния съд. В България касационен съд по административни дела е ВАС. Целта е да се формира окончателно решение в рамките на съдебното производство на съдебната власт. Понятието касация е с латински произход и означава разбивам или анулирам. Чрез касационното производство се обезпечава точното и еднакво прилагане на закона и се гарантира единство в тълкуването и прилагането на законите и създаването на устойчива и непротиворечива съдебна практика. Чрез касационното производство ВАС, като касационна инстанция преценява обосноваността и законосъобразността на съдебните актове по повод оспорени пред тях административни актове. Предмет на касационното оспорване е съдебното решение по административни дела на първоинстанционния административен съд. Става дума за съдебни решения, които не са влезли в сила. Касационно производство е възможно за индивидуалните общите и подзаконовите нормативни актове. Ако първоинстанционното съдебно решение е влязло в сила, касационно производство е недопустимо. Касационно производство е възможно само при наличието на касационни основания. В касационното производство, съдът се произнася само по посочените в жалбата касационни основания. Това е задължително и ВАС не може да излезе извън посочените в жалбата касационни основания. Касационните основания са:
1. Нищожност на съдебното решение;
2. Недопустимост на съдебното решение;
3. Неправилност на съдебното решение, поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост.
Напрактика вместо 3 са посочени 4 касационни основания, тъй като в третото касационно основание са включени две такива – неправилност и необоснованост. (важно, да се научи внимателно – силно завишена е вероятността на изпит да се пише по този въпрос)
Решението е нищожно, когато не отговаря на изискванията за нормално и валидно съдебно решение, липсва диспозитив, издадено е от несъдебен орган, не отговоря на повдигнатия административноправен спор, не надлежен е състава на органа.
Решението е недопустимо, когато не отговаря на изискванията делото да бъде решено по същество – примерно оттеглена е жалбата, не е допустимо съдебното обжалване, некомпетентен съд.
Неправилно е решението, когато са нарушени съществени процесуални правила. Това означава, че съдът е нарушил съдопроизводствените правила.
Тези три касационни основания са свързани само с първоинстаницонното съдебно решение по административни дела. Те не се отнасят до оспорения административен акт.
Касационните основания не могат да бъдат тълкувани разширително. Посочването на касационните основания е задължително и непреодолимо условие, за да бъде касационната жалба допустима. В касационните жалби и касационните протести трябва мотивирано да се посочат пороците, които водят до съответните касационни основания. Посочването на касационните основания се отнася също и до редовността на жалбата, а основателността е предмет на разглеждане по съществото на делото. Касационното производство се провежда пред ВАС. Той е касационна инстанция по отношение на решенията на административните съдилища, а също така и по отношение на решенията на тричленните състави на ВАС. Право да обжалват решението имат страните по делото, за които решението е неблагоприятно. Право да обжалват имат и тези лица, които не са участвали. Възможността лица, които не са участвали в производството да подават касационни жалби е новост и е въведена с АПК. Тук виждаме две изисквания към обжалващите – първо да са заинтересовани лицата и второ решението да е неблагоприятно за тях. Срокът е 14-дневен. В закона са определени случаите, когато жалбите и протестите се оставят без разглеждане или без движение. В касационното производство се допускат само писмени доказателства. Предмет на съдебната проверка е съдебно решение, постановено от първоинстанционния административен съд. Проверката е само по пороци, водещи до наличие на касационни основания. Правомощията на съда са две – касационният съд може да играе ролята на контролно-отменителна инстанция или на инстанция по същество. ВАС се произнася с решение в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Когато решението е недопустимо, ВАС го обезсилва в оспорваната част, прекратява делото и го връща за ново разглеждане на компетентния съд. Когато административният орган оттегли административния акт, ВАС обезсилва съдебното решение, като недопустимо и прекратява делото. ВАС може да остави в сила решението, да го отмени в обжалваната част, ако е неправилно. Обезсилване на съдебното решение е възможно, когато е сключено споразумение. Когато решението е нищожно, ВАС обявява нищожността и връща на първоинстанционния съд за ново решение. Когато отмени решението, поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, ВАС връща делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. При противоречие със закона или необоснованост, ВАС решава делото по същество. Касационното решение е окончателно.

45: Отмяна на влезли в сила съдебни актове.