40. Производства по предложения и сигнали.

Нормативната уредба се съдържаше във вече отменения Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (ЗПСЖМ). Сега нормативната уредба се съдържа в чл. 107 и следващите на АПК. Тук става дума за предложения и сигнали. Дадени са легални определения за предложение и сигнал. Те се съдържат в чл. 107, ал. 3 и ал. 4 от АПК. Предложенията и сигналите са насочени към административни органи или други органи, осъществяващи публичноправни функции. Предложенията имат най-различен характер. Не е задължително те да имат критично съдържание. С тях може да се иска подобряване на някаква дейност. Съществуват определени принципи за работа с предложенията и сигналите. На първо място, административните органи трябва да разглеждат предложенията и сигналите обективно1 законосъобразно и в установените срокове. От редакцията на текста на чл. 108, ал. 1 от АПК се извежда и принципът, че сигналите и предложенията се разглеждат задължително от съответните органи. Тук понятието страна има най-широк обхват. Това означава, че всеки гражданин, заедно с омбудсмана, може да подаде предложение и сигнал. Тук не е необходимо да се обосновава непосредствен личен и пряк интерес, както това е записано в чл. 15, ал. 2 от АПК. Тук не се изисква специална форма или специално съдържание на подаденото предложение или сигнал. Това може да стане по различен начин и това следва от редакцията на чл. 111 от АПК. Поначало предложенията и сигналите трябва да се разглеждат от компетентните органи. Гражданите не са длъжни да знаят кой е компетентният орган. Задължение на органите е да препратят сигнала, не по-късно от 7 дни до органа, който е компетентен. Друг принципи е, че сигналите не могат да се разглеждат от лица, до които се отнасят. Съществуват правила по отношение на изясняването на случаите, посочени в предложенията и сигналите. За предложенията и за сигналите са установени специфични правила, доколкото те имат различна правна същност. Предложенията се правят до съответните компетентни органи. Сроковете са два месеца или шест месеца. Решението не подлежи на обжалване. Сигналите се подават до органите, които ръководят или контролират дейността на съответните органи. Съществува двумесечен срок за произнасяне. Решението се съобщава в 7-дневен срок след изтичане на съответните двумесечни срокове. Ако има данни за престъпление, се уведомява съответния прокурор.

41: Оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна инстанция.