37: Производство по издаване на общи и нормативни административни актове.

Едно от деленията на видовете административни актове е делението на общи, индивидуални и нормативни актове. Това е деление, съобразно субектите, до които се отнася и времетраенето на тяхното действие. Индивидуалните административни актове са уредени в чл. 21 от АПК. Освен тях са дадени легални определения на понятията общ и нормативен административен акт.
Съгласно чл. 65 от АПК, общ административен акт е такъв, който има еднократно действие и с него се създават права или задължения, или се засягат права или законни интереси и свободи на неопределен брой лица. Общите административни актове са ненормативни. Това означава, че те не съдържат правила за поведение. Те показват, че съществува разпореждане, което подлежи на еднократно изпълнени от неопределен, но определяем брой лица. Инициативата за започване на производството принадлежи на заинтересованите лица, техните организации или прокурор, омбудсман, по-горе стоящ или друг държавен орган. По неуредените въпроси се прилагат правилата за индивидуалните административни актове. Особеност тук, която не се наблюдава при индивидуалните административни актове е, че организации на заинтересованите лица могат да представляват съответните заинтересовани лица.
Особеност на производството е изработването на проект. Това означава, че е необходимо, без да е изрично уредено, създаването на проект, по който предварително могат да се произнесат заинтересованите лица. Предвидена е процедура за участието на заинтересованите лица в производството. Това се гарантира от задължението за уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт и чрез определяне на форми за участие на заинтересованите лица в производството. Това, че законодателят набляга на публичността и информираността се прави поради големия интерес и възможността да се засегнат права и интереси на множество заинтересовани лица. Оповестяването на проекта има публичен характер. Неспазването на това изискване представлява нарушение на процесуалните изисквания и може да бъде основание да се иска оспорване на тяхната законосъобразност.
Друга особеност на това производство е, че за издаването на общи ненормативни административни актове трябва да бъдат уведомени и заинтересованите лица от съседна държава. Това се прави ако има вероятност общият административен акт да засегне интересите на граждани и организации от съседна държава. Органът, който издава акта, е длъжен да обсъди направените възражения и да се произнесе по тях. При определени случаи е възможно издаване на общи административни актове в неотложни случаи. Това означава, че при неотложни случаи не е задължително спазването на всички тези условия, но трябва да има ясно указание и да може да се докаже неотложността на случая.
В АПК е дадено легално определение на понятието нормативен административен акт. Тук се прилагат правилата на ЗНА по неуредените въпроси. Нормативните административни актове са подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасящи се до неопределен и неограничен кръг правни субекти. Това са разликите с общите и индивидуалните актове. Нормативните административни актове са елемент на нормотворческата дейност на администрацията и основно се отнасят до прилагането на законите. В този смисъл става дума за подзаконова дейност, тя има творчески разпоредителен характер, чрез нея се реализират част от правомощията на изпълнителните органи. Нормотворческата компетентност се осъществява само от определени държавни органи, които са установени в КРБ или в закон. На централно ниво това са Министерски съвет, министрите и ръководителите на ведомства без ранг на министерства. На местно ниво това са общинските съвети. Наименованието на акта не е достатъчно условие, за да се прецени какво е съдържанието на акта и дали той е индивидуален, общ или нормативен по своето съдържание. При производството следва да се обсъдят всички възможности, заедно с представените становища от тези, които са непосредствено заинтересовани. Тук отново става дума за проект, който трябва да бъде разгледан. Съществува и задължение за мотивиране на издаването на нормативните административни актове. Поради значението на нормативните административни актове са предвидени усложнени изисквания по удостоверяване и обнародване на нормативните административни актове. Нормативните административни актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен административен акт. По неуредените въпроси, съгласно чл. 80 от АПК, се прилага ЗНА.

 40. Производства по предложения и сигнали.