36: Производство по издаване на индивидуални административни актове.

Първото производство или първата фаза в този административен процес е издаването на индивидуалните административни актове.
Втората фаза е оспорването – оспорване по административен ред и по съдебен ред, като при съдебното оспорване има първа инстанция и касационно производство.
Третата фаза е изпълнението.
Първата и третата фаза са задължителни, а втората е възможна.
Чл. 21 от АПК показва легалното определение за индивидуален административен акт. То включва изрично волеизявление, изразено чрез действие или бездействие на административен или друг орган, с което се засягат права или задължения, свободи и законни интереси на граждани и организации. Новост в АПК е изричното определяне на установителните административни актове, като индивидуални административни актове – това е чл. 21, ал. 2 от АПК. Издаването на документ с правно значение също представлява индивидуален административен акт.
Инициативата за започване на производството, показва кой има право да иска издаването на индивидуални административни актове. Това може да стане при самосезиране, т.е. от компетентния орган, от горестоящия или друг държавен орган, или от прокурор, заинтересовани страни, или омбудсман. Писменото искане съдържа определени реквизити. Устните искания се завеждат в определен регистър.
Предвидена е възможност за отводи, когато между различните лица съществуват отношения, водещи до основателни съмнения в тяхната безпристрастност.
Новост в АПК е възможността страните да получават информация и да участват в производството чрез преглеждане на документи и правене на бележки по тях. В това производство е предвидено събирането на доказателства и доказателствените средства за това – огледи експертизи и други. При необходимост се търси съгласие или мнение на друг орган.
Съгласието или мнението представляват волеизявления на друг държавен орган, те имат обаче различен юридически интензитет. Ако органът не се произнесе в определен срок, приема се, че той е изразил съгласие по определения въпрос.
В АПК са установени правила за спиране или прекратяване на производството. Това става при възникването на определени юридически факти. Сроковете са определени в чл. 57 от АПК (да се наизустят).
Особеност на АПК е, че урежда отношенията свързани с мълчаливия отказ и мълчаливото съгласие. Устойчива традиция в България е, че непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ. При определени условия в специални закони непроизнасянето в срок представлява мълчаливо съгласие. Такъв пример е Закона за ограничаване на административното регулиране.......
Административният акт се издава с определени реквизити – чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК (важно). Това са фактическите и правни основания за издаването на акта, т.е. мотивите за издаване на административния акт. Те са изключително важни. Тяхната липса може да доведе до унищожаемост.
Установени са процедури за поправка на очевидна фактическа грешка.
В чл. 60 от АПК е уредена възможността за предварително изпълнение. То е възможно, когато е включено в административния акт или когато това се налага за защита на определени интереси.

37: Производство по издаване на общи и нормативни административни актове.