35: Доказване, доказателства и доказателствени средства.

Един от най-сложните въпроси в правото изобщо е въпросът за доказването в процеса. В теорията се твърди, че съществува доказателствено право. Съществуват освен това няколко принципни положения, характерни изобщо за процеса на доказване. Когато някой твърди съществуването на неизгодни за него факти, приема се, че те са фактически настъпили. Когато някой твърди благоприятни за него факти, приема се, че те трябва да бъдат доказани по установените в законите правила. Нормативната уредба се съдържа вече в АПК – чл. 36 и следващите до 52. Доказването е система от процесуални действия, насочени към разкриване на обективната истина относно релевантните за спора факти. Доказването е дейност, която представлява посочване, представяне, събиране, обсъждане на доказателства. Доказателствата са факти и обстоятелства от обективната действителност, които са релевантни към спора, т.е. които се намират в някакво отношение към спора.
Съществуват различни видове доказателства:
1) Гласни – обясненията на свидетелите;
2) Веществени – някакви предмети;
3) Писмени – документите, които са два вида: официални и частни. Официалните произтичат от държавни органи, частните от физически или юридически лица.
4) Положителни или отрицателни доказателства.
5) Според целта на доказателствата, те биват главни – това са фактите, за които доказващият иска да получат определена доказателствена стойност; насрещни – тези доказателства, с които се обезсилват доказателствата на противната страна; обратните – за опровержение.
Не всички факти и обстоятелства подлежат на доказване, затова съществува понятието предмет на доказване. Това са факти и връзки между факти. Доказателствената тежест показва върху кого тежи задължението да бъдат доказани определени факти. Като правило е въведен принципът, че кой каквото твърди, трябва да го докаже. При определени случаи, които са изрично установени в закона, е възможно т.нар. разместване на доказателствената тежест. Такъв пример е Закона за отнемане на противозаконно придобито имущество от престъпна дейност, там трябва сам да докажеш с какви средства си придобил някакво имущество и връзката му, респективно липсата на връзка със съответната престъпна дейност. Доказателствените средства са предвидени в закона източници на сведения за подлежащи на доказване факти. Тяхната стойност зависи от преценката на съда. В някои случаи са изрично установени доказателствените средства – например за суми над определен размер доказването става само чрез документ. Съществуват и факти, които не подлежат на доказване, това са т.нар. общоизвестни факти. Общоизвестен факт е, че сега навън вали сняг, обаче е възможно връзката между този факт и някакъв друг факт да подлежи на доказване. Съществуват и т.нар. съдебно известни факти. Освен това съществуват и оборимите презумпции.

36: Производство по издаване на индивидуални административни актове.