34: Принципи на административния процес.

По отношение на понятието принцип съществува спор какво точно представляват принципите. Според едни, това са ръководни положения, на които трябва да се подчиняват правните норми, като конкретно съдържание и като логическа свързаност. Според други, това са основополагащи правила, които са залегнали като разпоредби в нормативните актове. С приемането на АПК, принципите бяха установени нормативно и те представляват разпоредби в началото на АПК, с които съдът и страните в различните производства трябва да се съобразяват. В теорията са установени няколко принципа. Те са два вида: общи и допълнителни. Общите принципи са законността, търсенето на обективната истина, равенството между страните, самостоятелността, бързината и процесуалната икономия. Тези принципи имат теоретичен характер и се отнасят до всички фази и производства в административния процес. Съществуват и т.нар. допълнителни принципи, като например гласността. Идеята е, че съдът трябва непосредствено да се запознае с представите на страните по решаването на съответния въпрос. С приемането на АПК, беше установена друга система от принципи. Има известно съвпадане, но то е малко. Принципите, установени от АПК, са законност, прилагане на нормативен акт от по-висока степен, съразмерност, истинност, равенство, служебно начало, самостоятелност и безпристрастност, бързина и процесуална икономия, достъпност, публичност и прозрачност, последователност, предвидимост и език.
Принципът на законността от чл. 4 от АПК има предвид две неща: упражняване на компетентност в пределите, установени от закона и това, че упражняването на права и задължения трябва да става без да се вреди на други правни субекти.
Принципът за прилагане на нормативния акт от по-висока степен е известен – винаги се прилага нормативният акт от по-висока степен. Прилага се и международния договор, по който България е страна и го е ратифицирала.
Нов и непознат сравнително досега е принципът на съразмерност. Той означава, че административните органи трябва да упражняват правомощията си добросъвестно и справедливо. При няколко възможности се прилага тази, която е най-ефективна и най-благоприятна за обществото.
Принципът на равенството е известен преди АПК, новост е неговото прилагане при оперативната самостоятелност, т.е. чл. 8, ал. 2 – при оперативна самостоятелност сходните случаи се третират еднакво.
Изключително важен е принципът на служебното начало. (Да се обърне най-много внимание!). Той означава, че за администрацията и за съда съществуват задължения да извършват необходимите процесуални действия, да започват производството и да упътват страните за необходимите доказателства.
Принципът на самостоятелността и безпристрастността е известен. Тук положителното е, че е предвидено съществуването на забрана за изземване на компетентност.
Принципът на езика също е известен.
Нови са принципите в чл. 12 и чл. 13 от АПК. Въведено е задължението за предоставяне на информация. Освен това в чл. 13 също се има предвид упражняването на оперативната самостоятелност.

 35: Доказване, доказателства и доказателствени средства.